Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Piękna z natury"

I. Postanowienia ogólne

Reklama


1. Konkurs "Piękna z natury" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

2. Fundatorem nagród jest Orkla Care S. A., ul. Polna 21, 05-250 Radzymin,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000029528, NIP: 521-05-23-942 (zwaną dalej "Fundatorem").

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 7.08.2020 i trwa do dnia 19.09.2020 r. do godziny 23:59:59, z tym zastrzeżeniem, że rejestrowanie się w Konkursie w celu wykonywania zadań konkursowych, o których jest mowa poniżej, możliwe będzie jedynie do dnia 23.08.2020 r. do godziny 23:59:59 włącznie.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem https://www.styl.pl/raporty/raport-poczuj-letnia-pielegnacje/konkurs: (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, 50 (słownie: pięćdziesięciu) Uczestników do testowania zestawu produktów firmy Soraya (zwani dalej "Testerami") oraz 5 (słownie: pięciu) laureatów nagrody głównej wybranych spośród Testerów (zwani dalej "Laureatami").

7. Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej: "Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a. jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

b.  jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

8. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady I etapu Konkursu

9.  Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej:

1)  I etap w dniach 06.08.2020 - 23.08.2020 r. polegający na wyłonieniu  50 (słownie: pięćdziesięciu) Testerów na podstawie oceny zadania konkursowego wskazanego w ust. 12 lit. b,

2)  II etap w dniach 26.08.2020 - 19.09.2020 r. - Testerzy wyłonieni w I etapie Konkursu testują przedmiot testu, wskazany w rozdziale VI ust. 30, oraz przesyłają opinię.

10.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uznania go za Laureata może otrzymać tylko jedną nagrodę.

11. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją Konkursową"). Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

1)  nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)  wyłonienie Testerów,

3)  rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

12. Komisja Konkursowa dokona wyboru 50 (słownie: pięćdziesięciu) Uczestników, którzy wezmą udział w testach Przedmiotu Testu (zwanym dalej "Testem"). Zadaniem Uczestników I etapu Konkursu jest:

a.  wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Konkursowej https://www.styl.pl/raporty/raport-poczuj-letnia-pielegnacje/konkurs, tj. w tym podanie określonych w nim danych osobowych Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia (oraz kliknięcie w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem).

b.  wypełnienie ankiety składającej się z 5 pytań zamkniętych (słownie: pięciu) oraz wykonanie zadania konkursowego, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na 1 (słownie: jedno) pytanie otwarte: "Czym się różni Twoja pielęgnacja latem od reszty roku?"

c.  przesłanie do Organizatora odpowiedzi (zwanej dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej (oraz kliknięcie w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem).

d.  wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu organizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, publikacji przez Organizatora na Stronie Konkursowej imienia i nazwiska Uczestnika oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Testera lub Laureata, a także realizacji przesyłek Przedmiotu Testu oraz Nagrody głównej.

13. Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 12 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Fundatora dla własnych celów marketingowych, zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyłanej przez Fundatora na wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres elektroniczny oraz zgodę na używanie przez Fundatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

14. Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, wybierze 50 (słownie: pięćdziesięciu)  Testerów, którzy wezmą udział w II etapie Konkursu. Bez względu na ilość przesłanych zgłoszeń przez Uczestnika, Uczestnik może być wybrany tylko 1 raz do roli Testera. Dokonując wyboru Testerów Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Materiałów nadesłanych przez Uczestników.

15. Uczestnik wybrany na Testera przez Komisję Konkursową otrzyma od Organizatora powiadomienie do zaproszenia do Testu, wraz z ankietą opiniującą. Powiadomienia i ankiety zostaną rozesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, do dnia 26.08.2020 r.

16. Nagrody dla Laureatów dostarcza Organizator na adresy Uczestników znajdujące się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

17. Organizator roześle Zestawy Przedmiotu Testu do Testerów pocztą lub pocztą kurierską do dnia 03.09.2020 r.

III. Zasady II etapu Konkursu:

18.  II etap Konkursu trwa od dnia 26.08.2020 - 19.09.2020 r. do godziny 23:59.

19. Tester do dnia 19.09.2020 r. po otrzymaniu i skorzystaniu z przesłanego Przedmiotu Testu, prześle swoją opinię o produkcie w formie wypełnionej w całości ankiety ze szczególnym uwzględnieniem swoich odczuć, emocji nie związanych ze swoim stanie zdrowia po skorzystaniu z produktów (zwaną dalej ,,Opinią"), którą otrzyma na podany w formularzu adres mailowy.

20. Tester może przesłać nieograniczoną ilość Opinii.

21. W przypadku, gdy Tester nie wykona zobowiązań określonych w ust. 19 oraz nie spełni postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru na jego miejsce kolejnego Uczestnika, którego Materiał został oceniony najwyżej przez Komisję Konkursową. Jest to równoznaczne z rezygnacją Testera z dalszego udziału w Konkursie. Wykluczony Tester zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu Przedmiotu Testu. Zwrotu Przedmiotu Testu należy dokonać na adres Organizatora.

22. Spośród wszystkich przesłanych Opinii Komisja Konkursowa dokona wyboru 5 Laureatów, którzy otrzymają Nagrodę główną.

23.  Dokonując wyboru Laureatów Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Opinii nadesłanych przez Testerów.

IV. Zasady wspólne dla obu etapów Konkursu

24. Przesyłając Materiał lub Opinię, Uczestnik oświadcza, że:

a.   udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie zgody na korzystanie z Materiału lub Opinii przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

(i)  wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

(ii)  zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału lub Opinii, wprowadzania Materiału lub Opinii do pamięci komputera,

(iii) wprowadzania Materiału lub Opinii do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

(iv) łączenie z innymi utworami lub podział na części,

(v)  wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

(vi)  w zakresie rozpowszechniania Materiału lub Opinii w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału lub Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego;

b.  udziela zgody na publikację Materiału lub Opinii na warunkach opisanej powyżej licencji w tym także, według wyboru Organizatora lub Fundatora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko,

c.   udziela zgody na publikację przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Testera lub Laureata,

d.   jest autorką Materiału lub Opinii oraz, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do Materiału lub Opinii, który zamieszcza i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,

e.  przesłany Materiał lub Opinii nie naruszają praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

f.    nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zamieszczonego Materiału lub Opinii, które uniemożliwiałaby zgłoszenie Materiału lub Opinii do Konkursu,

g.  posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z zamieszczonego Materiału lub Opinii.

25.  Wysyłając Materiał lub Opinię, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na:

1)  dokonanie przez Organizatora lub Fundatora opracowania przesłanego Materiału lub Opinii, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału lub Opinii na stronach internetowych Organizatora lub Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter.

26.  Organizator zastrzega sobie prawo do żądania niezwłocznego zwrotu od Testera udostępnionego do testowania Przedmiotu Testu, w każdym czasie w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Testera któregokolwiek z postanowień Regulaminu.

27.  Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanych przez Uczestników Materiałów oraz Opinii oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

V. Powiadomienia o wynikach Konkursu

28.  Informacje o osobach Testerów, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej do 26.08.2020 r.

29.  O przyznaniu nagród głównych, Laureaci zostaną powiadomieni e-mailem do 22.09.2020 r. na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. Lista Laureatów zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej przez Organizatora do 22.09.2020 r.  W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia Laureatów, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów Regulaminu Tester utraci prawo do nagrody, a Komisja Konkursowa przyzna ją kolejnemu Testerowi zgodnie z ust. 23 Regulaminu.

VI. Przedmiot Testu oraz Nagroda główna

30. Przedmiotem Testu, który zostanie przyznany na własność dla każdego Testera, jest zestaw produktów Soraya w skład którego wchodzi:

a)   Aqua SHOT Minelarny Żel Myjący do twarzy o wartości 16,99 zł (słownie: szesnaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)

b)      Aqua Shot Kremowy Minelarny Hydrożel o wartości 14,99 zł (słownie: czternaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)

31.              Nagrodą główną dla Laureatów jest Aquashot boxy w skład którego wchodzą:

a)      kamień peelingujący o wartości 29,99 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)

b)      żel do twarzy o wartości 14,99 zł (słownie: czternaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)

c)      nawilżająca  mgiełka mineralna o wartości 14,99 zł (słownie: czternaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)

d)      krem do cery normalnej o wartości 16,99 zł (słownie: szesnaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)

e)      woda micelarna o wartości 16,99 zł (słownie: szesnaście złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)

f)       maseczka na tkaninie o wartości 9,99 zł (słownie: dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)

g)      maseczka peel off  o wartości 4,99 zł (słownie: cztery złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)

32.              Laureat ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

33.              Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

34.              Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztów udostępnionych Uczestnikowi konkursu przedmiotu Testu w przypadku braku przesłania Opinii  i naruszenia przez Testera  warunków Regulaminu.

35.              Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda główna lub Przedmiot Testu nie może przenieść praw do nich na osoby trzecie.

36.              Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda główna lub Przedmiot Testu, ma prawo zrzec się prawa do nich, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

37.              Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Uczestnik traci prawo do Nagrody głównej lub Przedmiotu Testu, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VII. Postanowienia końcowe

38.         Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)  przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Testerów oraz Laureatów, publikacji danych osobowych Testerów oraz Laureatów oraz rozpatrywania reklamacji.

39.         Dane Uczestników mogą być przetwarzane przez Fundatora w celach marketingowych i handlowych, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na to zgodę.

40.         Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można uzyskać pod następującym adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl.

41.         Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

42.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

43.         Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi Testerów oraz Laureatów, zostaną poddane anonimizacji.

44.         Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od  opublikowania listy Laureatów na Stronie Konkursowej (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

45.         Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

46.         Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

47.         Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

48.         Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.).

49.         W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

materiały promocyjne

Reklama