Reklama

Reklama

Przejdź na stronę główną Interia.pl

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

Reklama

I Postanowienia ogólne

1. Konkurs  "Piękne włosy z Philips" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

2. Fundatorem nagrody głównej jest PHILIPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , Al. Jerozolimskie 195 B, 02-222 Warszawa,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000037385, NIP: 526-021-09-55 wysokość kapitału zakładowego: 68 497 880 zł (zwaną dalej "Fundatorem").

3. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.02.2020 r. i trwa do dnia  24.02.2020 r. do godziny 23:59:59.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.styl.pl/raporty/raport-piekne-wlosy/testowanie (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani żaden podmiot z nim związany.

7. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 1 (słownie: jednego) Zwycięzcy, który otrzyma Nagrodę główną opisaną poniżej.

8. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

1) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

2) jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

9. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II Zasady Konkursu

10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

11. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją Konkursową")

12. Zadaniem Uczestników Konkursu jest:

1) wykonać zadanie konkursowe, polegające na Zrobić zdjęcie gdzie prezentujecie swoją codzienną fryzurę oraz napisać jak dbasz o włosy, prosimy o wstawienie zdjęcia na swój profil na Instagramie, oznaczenie Styl.pl oraz dodanie hasztagów #pieknewlosy #zdrowewlosy #suszarkasenseiq #philipssenseiq #philips. Po otrzymaniu sprzętu prosimy o napisanie opinii i przesłanie do nas. Profil na którym będzie zdjęcie musi być publiczny i musi obserwować profil Styl.pl. Po otrzymaniu produktu prosimy o przesłanie opinii na jego temat w wiadomości na Instagramie Styl.pl.

. Użytkownik oświadcza, że zdjęcie będzie przedstawiało wyłącznie Użytkownika;

 

3) wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie, oraz zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem, a także realizacji przesyłki Nagrody głównej w przypadku Zwycięzcy;

3) wyrazić zgodę na wykorzystanie przez Organizatora i Fundatora wizerunku Uczestnika.

13. Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z wymogów przedstawionych w ust. 12 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

14. Komisja Konkursowa dokona oceny zadań konkursowych wykonanych przez Uczestników i wybierze 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę. Dokonując wyboru Zwycięzcy Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i estetykę oraz pomysłowość Materiałów nadesłanych przez Uczestników. Wyłonienie Zwycięzcy nastąpi do dnia 28.02.2020 roku.

15. Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:

1) wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata.

2) udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału (zdjęcia konkursowego i nazwy na Instagramie) przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

a) zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

b) wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

c) łączenie z innymi utworami lub podział na części,

d) wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

e) w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

3) udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji, w tym, według wyboru Organizatora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko.

16. Wysyłając Materiał, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora lub Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora lub Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanych przez Uczestników Materiałów oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

18. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

3) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

III Nagroda

19.  Nagrodą główną w Konkursie jest:

1 (słownie: jedno) urządzenie Suszarka Philips Sense IQ bhd827-00 o wartości 1299 zł (słownie: tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto


20. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

21. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

22. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

23. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

IV Postanowienia końcowe

24. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)  przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzcy, publikacji danych osobowych Zwycięzcy oraz rozpatrywania reklamacji.

25. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora można uzyskać pod następującym adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl.

26. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

28. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi Zwycięzcy, zostaną poddane anonimizacji.

29. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty zakończenia Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Jednocześnie organizator oświadcza, że wyłącznie on ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursu wobec Uczestników, w szczególności zwania podmiot prowadzący portal Instagram z takowej odpowiedzialności.

30. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

31. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

32. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

33. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 materiały promocyjne

Reklama