REGULAMIN KONKURSU GILLETTE

REGULAMIN KONKURSU " Wielkie testowanie Gillette Venus"

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Wielkie testowanie Gillette Venus" (dalej: "Konkurs") jest INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie Os. Teatralne 9A 31-946 Kraków (dalej: "Organizator").

2. Organizator zastrzega sobie prawo do podzlecenia wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem Konkursu:

Wydawnictwu Bauer Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym, dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000092340, NIP 113-23-42-301,

zwanego dalej Wykonawcą.

3. Konkurs trwa od dnia 14. kwietnia 2010 do 13. Maja 2010 do godziny 23:59:59.

4. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.styl.pl/gillette

5. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które będą miały możliwość wzięcia udziału w testach produktu Gillette Venus

II. Uczestnicy Konkursu

7. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora lub Wykonawcy oraz członków ich rodzin.

8. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

9. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl/gillette i www.regulaminy.pl

III. Zasady Konkursu

10. Konkurs składa się z dwóch etapów.

11. Etap I trwa od 14 kwietnia 2010 do 26 kwietnia 2010 godz. 23:59:59. Uczestnicy mogą wziąć udział w pierwszym etapie Konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.styl.pl/gillette oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie "Dlaczego to właśnie Ty powinnaś wziąć udział w teście nowej maszynki Gillette Venus"?

12. Komisja konkursowa na podstawie udzielonej odpowiedzi wyłoni 200 Uczestników, którzy otrzymają pocztą maszynkę Gillette Venus Breeze lub Gillette Venus Riviera oraz zyskają prawo do udziału w Etapie II konkursu. Informację o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu wybrani Uczestnicy otrzymają pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

13. Wiadomość e-mail z powiadomieniem o zakwalifikowaniu do II etapu konkursu wysyłana do 200 osób wyłonionych w I etapie, zawierać będzie link z unikalnym kodem, który umożliwi dostęp do formularza II etapu.

14. Maszynki do testów zostaną wysłane Uczestnikom zakwalifikowanym do II etapu Pocztą Polską najpóźniej w dniu 29 kwietnia 2010.

15. Wysyłając odpowiedź na pytanie konkursowe (dalej: Praca) i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Pracy przez Fundatora na następujących polach eksploatacji:

i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionej Pracy, wprowadzania Pracy do pamięci komputera,

ii. wprowadzania Pracy do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii. w zakresie rozpowszechniania Pracy w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Wpisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

16. Wysyłając odpowiedź na pytanie konkursowe, Uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę:

a. na dokonanie przez Organizatora lub Fundatora opracowania przesłanej Pracy, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Pracy na stronach portalu, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Pracy,

b. Użycie fragmentu Pracy w reklamie przez Fundatora

17. Etap II trwa od 30 kwietnia 2010 do 13 maja 2010 godz. 23:59:59. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w II Etapie konkursu mogą wziąć w nim udział poprzez wypełnienie formularza ankiety zamieszczonego na stronie www.styl.pl/gillette oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte "Podziel się wrażeniami ze stosowania maszynki Gillette, co w niej najbardziej Ci się podobało?"

18. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.styl.pl/gillette

19. W ramach Konkursu Uczestnik ma zadanie udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe

zadane w pierwszym etapie i w drugim (o ile zostanie do niego zakwalifikowany).

20. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

IV. Wybór Zwycięzców

21. Organizator nagrodzi trzech Uczestników II Etapu, którzy zdaniem Komisji Konkursowej najlepiej merytorycznie, poprawnie językowo wypowiedzą się na temat badanego produktu w szczególności wskazując jego zalety jak i wady a także oczekiwania uczestnika wobec takiego produktu.

22. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż 14 dni po zakończeniu Konkursu.

23. Powołana Komisja Konkursowa będzie się składać z pracowników Organizatora.

V. Nagrody

24. Fundatorem nagród jest Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o.; ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa

25. Nagrodami w konkursie są:

a. Nagroda I stopnia: voucher turystyczny o wartości 5000 PLN + nagroda pieniężna 555 zł- Razem wartość nagrody brutto 5.555,00

b. Nagroda II stopnia: voucher turystyczny o wartości 3000 PLN + nagroda pieniężna 333 zł

c. Razem wartość nagrody brutto 3.333,00

d. Nagroda III stopnia: voucher turystyczny o wartości 2000 PLN + nagroda pieniężna 222 zł

e. Razem wartość nagrody brutto 2.222,00

26. Prawo do nagród może być realizowane po uprzedniej zapłacie przez Laureata zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, w wysokości 10% wartości nagrody, Laureat na podstawie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wobec powyższego Laureat zobowiązuje się przeznaczyć przyznaną nagrodę pienieżną na poczet zapłaty należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem Nagród.

27. Nagroda do wykorzystania na dowolną wycieczkę w ofercie touroperatora Travelplanet oraz w dowolnym terminie w okresie ważności Kuponu Wakacyjnego. Kupon wakacyjny jest ważny przez 12 miesięcy od dnia wystawienia wskazanej na kuponie.

a. Kupon wakacyjny można zrealizować poprzez stronę www.travelplanet.pl, przez telefon lub też w jednej z 14 placówcek Travelplanet na terenie Polski

b. Kupon Wakacyjny stanowiący nagrodę główną w konkursie nie podlega zamianie na gotówkę.

c. jeden kupon może być wykorzystany jeden raz na jedna rezerwacje oraz kupon wakacyjny nie może być podzielony na kilka rezerwacji.

d. w sytuacji gdy cena wybranej imprezy turystycznej będzie niższa od wartości kuponu wakacyjnego różnica (reszta) w kosztach nie będzie zwracana.

e. w sytuacji gdy cena wybranej imprezy turystycznej będzie wyższa od wartości kuponu wakacyjnego osoba wskazana na kuponie decydująca się na taka imprezę będzie zobowiązana do dopłacenia różnicy w koszcie imprezy.

f. w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia kuponu duplikaty ani żadne rekompensaty nie będą wydawane.

28. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni droga e-mailową oraz poprzez zamieszczenie wyników konkursu na stronie www.styl.pl.pl/gillete w ciągu 7 dni od zakończenia II Etapu konkursu.

29. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 1 i 2 rozdz. III ust. 1 i 2 nagrody przepadają na rzecz Fundatora.

30. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

31. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

32. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez nich adresy najpóźniej 14 dni od daty wyłonienia Laureatów. Laureat przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykorzystania nagrody - vouchera turystycznego wedle dostępności w terminie 12 miesięcy od daty ich wydania .

33. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

34. W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.

35. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

36. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

VI. Dane osobowe

37. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

38. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

39. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania lub nicka w serwisie www.styl.pl/gillette w przypadku i na łamach czasopisma Twój Styl, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu pięciu dni od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.

40. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA PL S.A, Os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków

41. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

42. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

43. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.

44. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - INTERIA PL S.A, Os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

45. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

46. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

47. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje