Reklama

Reklama

Przejdź na stronę główną Interia.pl

Regulamin plebiscytu "Stylowy Kosmetyk 2011"

REGULAMIN KONKURSU "STYLOWY KOSMETYK INTERNAUTÓW 2011"

Reklama

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "STYLOWY KOSMETYK INTERNAUTÓW 2011" (dalej: "Konkurs") jest INTERIA.PL z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9a 31-946 Kraków (dalej: "Organizator").

2. Konkurs trwa od dnia 6 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku do godziny 23:59:59.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.styl.pl

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników wortalu www.styl.pl.

5. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www. styl.pl.

II. Uczestnicy Konkursu

6. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

8. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie i przesyłając odpowiedź na zadanie konkursowe wyraża niniejszym zgodę na zasady Konkursu i akceptuje niniejszy Regulamin.

III. Zasady Konkursu

9. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy Uczestnik powinien:

a) zarejestrować się w formularzu rejestracyjnym na wortalu Styl.pl (http://styl.pl) lub zalogować się w nim,

b) ze strony http://www.styl.pl/relaks/konkursy/plebiscyt-stylowy-kosmetyk-2011 wybrać z listy jeden najlepszy zdaniem użytkownika produkt i udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe "Dlaczego Twoim zdaniem wybrany przez Ciebie produkt powinien otrzymać tytuł "Stylowy Kosmetyk 2011"?

c) przesłać do użytkownika "Konkursy" portalu styl.pl. (podczas wysyłania wewnętrznej wiadomości w wortalu Styl.pl, w pole adresat należy wpisać Konkursy) odpowiedź na pytanie konkursowe oraz swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania), w temacie wiadomości wpisując hasło "Stylowy kosmetyk".

10. Wysyłając Materiał Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu.

b) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

11. Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

12. Organizator zastrzega także prawo do zdyskwalifikowania i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.

IV. Wybór zwycięzców

13. Wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora

14. Zwycięzcami Konkursu zostanie 10 (dziesięciu) Uczestników, których nadesłany Materiał uznany zostanie przez Organizatora za najciekawszy, mając na uwadze poziom merytoryczny, pomysłowość.

15. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora w dniu 2 stycznia 2012 roku.

V. Nagrody

16. Nagrodami w Konkursie jest 10 (dziesięć) zaproszeń na makijaż w sieci perfumerii Douglas do realizacji na terenie całego kraju do zrealizowania w terminie do 31.03.2012 r. oraz podręcznik makijażu "Bobbie Brown - Perfekcyjny Makijaż". Łączna wartość nagrody to ok. 235 zł brutto.

17. Każdemu zwycięzcy przyznane zostanie jedno zaproszenie, o którym mowa w pkt. 18 powyżej.

18. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową oraz poprzez zamieszczenie wyników Konkursu na stronie www.styl.pl w ciągu 3 dni od dnia 31 grudnia lipca 2011 roku

19. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 6 i 7 rozdz. III ust. 10, 11 i ust. 12, a nagrody przepadają na rzecz innych Uczestników Konkursu, wyłonionych przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

20. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

21. Każdy Uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody.

22. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

23. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez adresy w ciągu 14 dni od dnia 31 grudnia 2011 roku.

24. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

25. W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.

26. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady techniczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do przedstawicieli marki Douglas oraz Wydawnictwa Galaktyka.

VI. Dane osobowe

28. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

29. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

30. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.styl.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu.

31. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

32. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

34. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.

35. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

36. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

37. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

38. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub zwycięzcy wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.

39. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

40. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Reklama

Reklama

Reklama