Reklama

Reklama

Regulamin plebiscytu „Doskonałość Mody 2013 Czytelniczek „Twojego Stylu”

  1.         Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki uczestnictwa w Plebiscycie "Doskonałość Mody 2013 Czytelniczek Twojego Stylu" (zwanym dalej "Plebiscytem").

Reklama

2.         Plebiscyt organizowany jest przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (04-035), przy ul. Motorowej 1, zarejestrowaną w Sądzie  Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000413132 (zwaną dalej "Organizatorem").

3.         Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za formułę Plebiscytu i treści oferowane w ramach Plebiscytu.

4.         Plebiscyt zostanie ogłoszony w czasopiśmie "Twój Styl" numer 06/2013, którego wydawcą jest Organizator.

5.         Głosowanie w Plebiscyt odbywa się w dniach od 12 czerwca 2013 r. od godziny 00:00:00 do dnia 30 listopada 2013 r. do godziny 23:59:59.

6.         Celem Plebiscytu jest wyłonienie produktu modowego, który otrzyma tytuł "Doskonałość Mody 2013 Czytelniczek Twojego Stylu". Szczegółowe zasady Plebiscytu oraz warunki uczestnictwa, określenie poszczególnych nagród, jak również czas trwania kolejnych części Plebiscytu podane będą w materiałach dotyczących Plebiscytu publikowanych na łamach czasopisma "Twój Styl".

7.         Uczestnicy głosują na wskazane w materiałach promocyjnych dotyczących Plebiscytu produkty modowe, które zostały nominowane przez Redakcję czasopisma "Twój Styl". Uczestnik może wziąć udział w Plebiscycie więcej niż jeden raz, głosując przez SMS, z zastrzeżeniem, że z jednego numeru telefonu można oddać maksymalnie 10 głosów na jeden produkt.

8.         W przypadku oddania większej liczby głosów z tego samego numeru telefonu, za ważne uznane zostanie jedynie 10 pierwszych poprawnych głosów oddanych zgodnie z Regulaminem Plebiscytu. Kolejne głosy są odnotowywane, lecz nie są uwzględniane w wynikach Plebiscytu i losowaniu nagród dla Uczestników.

9.         Tytuł "Doskonałość Mody 2013 Czytelniczek Twojego Stylu" nadany zostanie produktowi modowemu, na który w danej kategorii zostanie oddana największa liczba głosów.

10.    Produkty modowe zostaną zaprezentowane na łamach miesięcznika "Twój Styl" (wydania od 07/2013 do 12/2013).

11.     Głosy mogą być przesyłane za pomocą krótkiej informacji tekstowej (SMS) na numer telefonu 7265.

12.     Koszt wysłania jednej wiadomości SMS równy jest kwocie 2,46 zł brutto.

13.     Udział w Plebiscycie polega na przesłaniu SMS-a (wg wzoru opisanego w materiałach dot. Plebiscytu).

14.     Oficjalne ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi podczas uroczystej gali wręczenia nagród "Doskonałości Mody 2013 Twój Styl", która odbędzie się w styczniu 2014 roku.

15.     Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu i losowaniem nagród czuwać będzie specjalnie do tego powołana komisja. W skład komisji wejdą co najmniej dwie osoby delegowane przez Organizatora.

16.     W każdym miesiącu trwania Plebiscytu wśród uczestników Plebiscytu rozlosowane zostaną Nagrody Miesiąca, które każdorazowo będą opisane przez Organizatora w materiałach informacyjnych dotyczących Plebiscytu.

17.     Osoby uprawnione do odbioru Nagród Miesiąca wyłonione zostaną w terminie 21 dni od dnia zakończenia głosowania w danej części Plebiscytu, zgodnie z informacją podaną w materiałach promocyjnych w danym numerze czasopisma "Twój Styl".

18.     Uprawnienia do odbioru Nagród Miesiąca nie mogą uzyskać:

a)    pracownicy Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

b)   inne osoby, które brały udział w organizowaniu Plebiscytu,

 

c)    osoby najbliższe wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, tj. osoby będące wobec takich osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

19. Losowanie Nagród Miesiąca odbywać się będzie w następujący sposób: każdemu SMS-owi zostanie przydzielony numer porządkowy. Spośród tych numerów porządkowych, Komisja wylosuje tyle numerów, ile jest poszczególnych Nagród Miesiąca. Na podstawie wylosowanego numeru porządkowego, odszukany zostanie numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS.

20. Osoby uprawnione do odbioru Nagród Miesiąca zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie przez Organizatora (za pośrednictwem numeru telefonu komórkowego, z którego uczestnik wysłał SMSa) w terminie 10 dni od dnia przyznania im nagród. Przedstawiciel Organizatora będzie dzwonił do uczestników w dniach roboczych, w godzinach 9.00-17.00. Próba uzyskania połączenia z danym uczestnikiem podejmowana będzie trzykrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie obejmowało będzie minimum 5 sygnałów.

21. W przypadku nieodebrania telefonu lub rezygnacji z Nagrody Miesiąca, prawo do uzyskania Nagrody Miesiąca przechodzi na następnego Uczestnika. Komisja zadzwoni do osoby, której przyporządkowany został na liście kolejny numer porządkowy. Procedura ta powtarzana będzie trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony laureat, dana Nagroda Miesiąca przechodzi do dyspozycji Organizatora.

22. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgonie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem Nagrody Miesiąca obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy w wysokości 10% wartości brutto Nagrody Miesiąca. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 19 Organizator poinformuje osobę nagrodzoną o zasadach związanych z obowiązkiem podatkowym.

23. Obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża uprawnionego do ich odbioru. Podatek wynosi 10% od wartości nagrody 760 zł brutto. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. Wydanie Nagród Miesiąca nastąpi wyłącznie po pobraniu przez Organizatora podatku od osoby nagrodzonej (zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Niewpłacenie przez osobę nagrodzoną  kwoty podatku w terminie 30 dni od daty powiadomienia uprawnionego do Nagrody Miesiąca jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody Miesiąca.

24. Organizator uzgodni z uprawnionymi sposób przekazania im Nagród Miesiąca. Zgodnie z powyższymi ustaleniami, Nagrody Miesiąca zostaną wysłane w paczce pocztowej, pocztą poleconą lub kurierską na koszt Organizatora w terminie do 3 miesięcy od dnia wyłonienia osób nagrodzonych w danej części Plebiscytu. W przypadku konieczności opłacenia podatku dochodowego, nagrody zostaną wysłane w ciągu 3 miesięcy od dnia opłacenia przez uczestnika w/w podatku.

25. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną lub na inną nagrodę rzeczową.

26. Nie odebranie przyznanej Nagrody Miesiąca oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody.

27. Reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przekazywać pod adres Organizatora (Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Sp. k., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, z dopiskiem "Nowe Media") w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

28. Reklamacje Uczestników dotyczące Plebiscytu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

29. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.regulaminy.pl, www.styl.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 

 

30. Organizator przetwarza dane osobowe Laureatów dla celów organizacji Plebiscytu oraz wydania przyznanych im Nagród Miesiąca, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Laureaci podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagród.

31. Organizator zastrzega sobie prawo odebrania nagrody i wszelkich związanych z nią praw w  przypadku naruszenia przez laureata postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 

 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje