Przejdź na stronę główną Interia.pl

Regulamin konkursu "Stylowy Kosmetyk 2014 - wielkie głosowanie"

I. Postanowienia ogólne

Reklama

1. Organizatorem konkursu "STYLOWY KOSMETYK INTERNAUTÓW 2013 - WIELKIE GŁOSOWANIE " (dalej: "Konkurs") jest Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o., sp.k. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9a 31-946 Kraków wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000416593 (dalej: "Organizator").

2. Konkurs trwa od dnia 25 lutego 2015 do 18 marca 2015 roku do godziny 23:59:59.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.styl.pl

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników wortalu www.styl.pl.

5. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www. styl.pl.

II. Uczestnicy Konkursu

6. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

7. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

8. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

9.Uczestnik, biorąc udział w Konkursie i przesyłając odpowiedź na zadanie konkursowe wyraża niniejszym zgodę na zasady Konkursu i akceptuje niniejszy Regulamin.

III. Zasady Konkursu

10. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie wybór jednego kosmetyku z listy kosmetyków zamieszczonej na stronie http://www.styl.pl/relaks/konkursy/news-konkurs-wybierz-stylowy-kosmetyk-2014,nId,1602746  i wyrażenie opinii w formie krótkiej wypowiedzi tekstowej na pytanie konkursowe "Dlaczego Twoim zdaniem wybrany przez Ciebie produkt powinien otrzymać tytuł "Stylowy Kosmetyk 2014".- zwanej dalej "Materiałem".

11. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy Uczestnik powinien:

a) przesłać na adres mailowy konkursy@styl.pl  zgłoszenie konkursowe, zawierające opracowany Materiał, w temacie zgłoszenia wpisując hasło "Stylowy kosmetyk 2014",

zawierające poniższe oświadczenie:

Niniejszym poprzez wysłanie zgłoszenia konkursowego akceptuje zasady przeprowadzenia konkursu pt: "Wybierz Stylowy Kosmetyk 2014" na mocy regulaminu dostępnego pod linkiem http://www.styl.pl/relaks/konkursy/news-konkurs-wybierz-stylowy-kosmetyk-2014,nId,1602746 oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika, w tym na publikację przez Organizatora na stronach internetowych http://www.styl.pl/relaks/konkursy/news-konkurs-wybierz-stylowy-kosmetyk-2014,nId,1602746  swojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania,

b) przesłać w zgłoszeniu konkursowym nazwę kategorii konkursowej oraz wybranego przez siebie produktu,

c) przesłać w zgłoszeniu konkursowym dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania),

12. Każdy Uczestnik może zagłosować na tylko jeden produkt w każdej z  kategorii konkursowych:

a.            Pielęgnacja Twarzy ( podkategoria ekskluzywne i popularne)

b.           Pielęgnacja Ciała ( podkategoria ekskluzywne i popularne)

c.            Pielęgnacja Włosów (podkategoria ekskluzywne i popularne)

d.           Pielęgnacja Paznokci

e.           Kosmetyki Makijażowe (podkategoria ekskluzywne i popularne)

f.             Pielęgnacja dłoni i stóp

g.            Kosmetyki Apteczne (podkategoria ekskluzywne i popularne)

h.           Zapachy dla kobiet

i.              Zapachy Dla Mężczyzn

1.       Pielęgnacja dla mężczyzn

13. Wysyłając Materiał Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a) posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu.

b) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

14. Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

15. Organizator zastrzega także prawo do zdyskwalifikowania i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich. Dyskwalifikacja dotyczyć będzie także Materiałów, których autorstwo na forum będzie można przypisać więcej niż jednemu Uczestnikowi.

IV. Wybór zwycięzców

16. Wyboru zwycięzców dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a.              nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b.             wyłonienie zwycięzcy Konkursu,

c.              rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

 

 

17. Zwycięzcami Konkursu zostanie 50 (pięćdziesiąt ) Uczestników, których nadesłany Materiał uznany zostanie przez Organizatora za najciekawszy, mając na uwadze poziom merytoryczny, pomysłowość.

18. Wyłonienie zwycięzców Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora do dnia n31 marca 2015 roku

V. Nagrody

19. Nagrodami w Konkursie jest 50 (pięćdziesiąt ) zestawów złożonych z 10 (dziesięciu) wybranych kosmetyków zgłoszonych w plebiscycie Stylowy Kosmetyk 2014, zaprezentowanych na stronie http://www.styl.pl/relaks/konkursy/news-konkurs-wybierz-stylowy-kosmetyk-2014,nId,1602746.

20. Każdemu zwycięzcy przyznany zostanie jeden zestaw, o którym mowa w pkt. 19 powyżej.

21. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni mailowo w terminie do dnia 31 marca 2015 roku.

 

  1. W przypadku:

a)      braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w terminie do 5 dni od rozstrzygnięcia Konkursu,

b)      zrzeczenia się nagrody przez Zwycięzcę,

c)       niespełnienia postanowień Regulaminu,

Nagroda przepada na rzecz Organizatora a Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.

 

23. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

24. Każdy Uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody.

25. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

26. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez adresy w ciągu 30 dni od dnia 31 marca 2015 roku.

27. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

28. W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.

29. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VI. Dane osobowe

1.       Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest INTERIA.PL.

2.       Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich    poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.,  os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.

3.       Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

5.       Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników (poza Zwycięzcami), którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

 

VII. Reklamacje

36. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.

37. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

38. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

39. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

 

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje