Reklama

Reklama

Przejdź na stronę główną Interia.pl

Regulamin konkursu Pomóż nam udoskonalać Styl.pl

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Pomóż nam udoskonalać Styl.pl" (dalej: "Konkurs") jest INTERIA.PL z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9a 31-946 Kraków (dalej: "Organizator").

Reklama

2. Konkurs trwa od dnia 11 stycznia 2011 roku do 20 stycznia 2011 roku do godziny 23:59:59.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.styl.pl

II. Uczestnicy Konkursu

4. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin.

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, jednak wyłącznie takie, które ukończyły 13 lat mogą brać udział w Konkursie za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

6. Wysyłając informacje, o których mowa w pkt. III ust.9 poniżej, Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl

III. Zasady Konkursu

8. Zadaniem uczestników Konkursu będzie przekazanie opinii na temat zmian funkcjonalności serwisu www.styl.pl

9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. zarejestrowanie poprzez formularz rejestracyjny lub zalogowanie się na nowej wersji serwisu Styl.pl, udostępnionej pod adresem http://beta.styl.pl,

b. wypełnienie ankiety konkursowej, udostępnionej w lewym górnym rogu na stronie http://beta.styl.pl/galerie,

c. przesłanie opinii na temat działania sekcji serwisu pod adresem http://beta.styl.pl/wasz-styl za pomocą systemu wiadomości wewnętrznej w serwisie Styl.pl na adres użytkownika o nazwie "Konkursy" - dodatkowo w wiadomości należy zamieścić imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu wraz ze wskazaniem preferowanej nagrody, którą Uczestnik chciałby otrzymać spośród wskazanych w pkt. V Regulaminu,

10. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

IV. Wybór Zwycięzców

11. Wybór zwycięzców Konkursu nastąpi dnia 21 stycznia 2010 roku do godziny 23:59:59.

12. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, która spośród nadesłanych opinii na temat działania serwisu Styl.pl wybierze 1 (jedną) najlepszą oraz wyróżni 10 (dziesięć) kolejnych. Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziom nadesłanych opinii, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy też przydatność proponowanych rozwiązań.

13. Lista zwycięzców (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana na stronach serwisu styl.pl w terminie do 3 (trzech) dni od daty wyboru zwycięzców.

V. Nagrody

14. Nagrodami w Konkursie są:

1) nagroda główna w postaci vouchera dla dwóch osób do Hotelu SPA Jabłoń, położonego w Jabłoni k. Pisza, do zrealizowania w terminie do 15 czerwca 2011 roku - voucher obejmuje 2 noclegi ze śniadaniem oraz 2 dowolnie wybrane masaże - wartość vouchera to 1700,00 złotych.

2) 10 (dziesięć) flakonów wody perfumowanej Midnight Pearl.

15. Każdy Uczestnik ma prawo tylko do jednej nagrody.

16. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną także powiadomieni drogą mailową.

17. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w rozdz. II ust. 5 i 6 rozdz. III ust. 9 i ust. 10, a nagrody przepadają na rzecz innych uczestników Konkursu, wyłonionych przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

18. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

19. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

20. Nagrody, poza nagrodą główną, zostaną przesłane zwycięzcom Konkursu przez Organizatora Pocztą Polską lub pocztą kurierską na wskazane przez adresy najpóźniej do dnia 15 lutego 2011 roku.

21. Zwycięzca, któremu przyznana została nagroda główna zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego, z tytułu uzyskanej nagrody, w wysokości 10% jej wartości, ze względu na okoliczność, iż wartość nagrody głównej przekracza kwotę 760 złotych. Realizacja prawa do nagrody głównej będzie możliwa po dokonaniu płatności niniejszego podatku do Organizatora. O sposobie odbioru nagrody oraz sposobie zapłaty podatku Zwycięzca zostanie poinformowany mailem, na adres, przesłany wraz z opinią konkursową.

22. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagród.

23. W wypadku, gdy zwycięzcą Konkursu zostanie osoba niepełnoletnia, nagroda wydana zostanie do rąk rodziców lub opiekunów.

24. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

VI. Dane osobowe

26. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

27. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

28. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie wwwstyl.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 2 dni od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.

29. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

30. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

32. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu.

33. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

34. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

35. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

36. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub laureatów wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.

37. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

38. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje