Reklama

Reklama

Regulamin konkursu "Moje niezapomniane wakacje"

REGULAMIN KONKURSU "Moje niezapomniane wakacje"

Reklama

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu "Moje niezapomniane wakacje" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o., Sp. k.  z siedzibą w Krakowie pod adresem os. Teatralne 9a 31-946 Kraków (dalej: "Organizator"). Konkurs trwa od dnia 21 maja 2012 roku do 10 czerwca 2012 roku do godziny 23:59:59. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.styl.pl  oraz na FanPage Styl.pl

2. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu styl.pl i fanów FanPage Styl.pl

3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest firma Hotele Spa Dr Irena Eris Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.  Merliniego 5/3, 02-511 Warszawa (dalej: "Fundator").

II. Uczestnicy Konkursu

4. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich rodzin.

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Wysyłając zgłoszenie do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl  i FanPage Styl.pl

III. Zasady Konkursu

6. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie dodanie zdjęcia/zdjęć z  wakacji w części społecznościowej wortalu: www.styl.pl/wasz-styl/galerie lub w aplikacji dostępnej na FanPage Styl.pl. Jeden uczestnik może dodać nieskończoną liczbę zdjęć.

7. Nadesłanie zdjęć przez Uczestnika jest możliwe tylko po zarejestrowaniu się w wortalu Styl.pl (http://styl.pl) lub dodaniu w aplikacji na FanPage Styl.pl

8. Dodając swoje zdjęcia, Uczestnik tym samym akceptuje Regulamin Konkursu.

9. Aby wziąć udział w Konkursie na www.styl.pl, każdy uczestnik powinien:

a. posiadać aktywne konto użytkownika

b. dodać zdjęcie/zdjęcia w zakładce galerie

c. przesłać do użytkownika "Konkursy" informację z danymi osobowymi takimi jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, należy przesłać do użytkownika "Konkursy". W temacie informacji wpisać "Zgłoszenie do konkursu "Niezapomniane wakacje".

Aby wziąć udział w konkursie za pomocą aplikacji na FanPage Styl.pl, każdy uczestnik powinien:

a. przejść do aplikacji dostępnej na FanPage Styl.pl

b. dodać zdjęcia/zdjęcie w aplikacji

Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę zarówno zgłoszenia na www.styl.pl jak i zgłoszenia w aplikacji na FanPage Styl.pl

10. Zamieszczając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że: posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.styl.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu.

a. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

b. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

c. wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

d. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz. Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału takiej osoby trzeciej oraz dyskwalifikacji Uczestnika. Organizator zastrzega także prawo do zdyskwalifikowania i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.

IV. Wybór Zwycięzców

11. Wybór zwycięzcy

Konkursu nastąpi dnia 13 czerwca 2012 roku do godziny 23:59:59.

12. Wyboru zwycięzcy Konkursu dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, która spośród nadesłanych Materiałów dokona wyboru miejsca I, II, III.  Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziom nadesłanych Materiałów, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy tez element humorystyczny.

13. Osoba zwycięzcy (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana  na stronach portalu www.styl.pl  oraz na FanPage Styl.pl w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty wyboru zwycięzcy. O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie także powiadomiony drogą mailową.

V. Nagrody

14. Nagrodą dla laureata pierwszego miejsca w Konkursie jest voucher na weekendowy pobyt dla dwóch osób w wybranym Hotelu SPA Dr Irena Eris o wartości 2 010 złotych. Voucher obejmuje:

- 2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych

- pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie)

-  1 masaż klasyczny

całego ciała dla każdej osoby

- nieograniczony dostęp do Centrum SPA Voucher nie obejmuje kosztów podróży do hotelu.

Dla laureatów 2 i 3 miejsca nagrodą są zestawy dresów sportowych dla niego i dla niej, każdy zestaw o wartości 596 zł.

15. O sposobie odbioru nagrody Zwycięzca zostanie poinformowany mailem, na adres, z którego wysłana została opinia konkursowa. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyłonionego przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

16. Nagroda nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

17. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanej nagrody, w wysokości 10% jej wartości, ze względu na okoliczność, iż wartość nagrody głównej przekracza kwotę 760 złotych, zostanie opłacony przez Fundatora nagrody.

18.  Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

19. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy przez Organizatora drogą pocztową w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu.

20. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przyznanej nagrody lub ich niewłaściwą realizację. Wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować do Fundatora.

VI. Dane osobowe

22.  Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

23.  Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa. 

24. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie www.styl.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie tych danych nastąpi w ciągu 3 dni od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.

25. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

26. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

27.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

28.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu.

29.  Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. INTERIA.PL, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

30.  Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.

VIII. Postanowienia końcowe

31. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach

b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych

32.  Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub zwycięzcy wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.

33.  Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

34.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

 Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje