Reklama

Reklama

Przejdź na stronę główną Interia.pl

Regulamin konkursu "Mineral Care"

Regulamin konkursu.

Reklama

I. Postanowienia ogólne

1. Konkurs "Mineral Care" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez firmę INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie os. Teatralne 9 a 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0000002117 (dalej "Organizator)

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 28.03.2011 i trwa do dnia 10.04.2011 do godz. 23:59:59. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem www.styl.pl

3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się: rodziców, dzieci, wnuki, rodzeństwo i małżonków.

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

II. Zasady Konkursu

8. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie przesłanie odpowiedzi na pytanie: "W jaki sposób przygotowujesz ciało na nadejście wiosny?" do użytkownika Konkursy za pomocą systemu wiadomości wewnętrznych portalu styl.pl.

9. Nadesłanie odpowiedzi przez Uczestnika jest możliwe tylko po zarejestrowaniu się w portalu Styl.pl (http://styl.pl)

10. Wysyłając swoją odpowiedź , Uczestnik tym samym akceptuje Regulamin Konkursu.

11. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

12. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy uczestnik powinien:

a. zarejestrować się w formularzu rejestracyjnym na wortalu Styl.pl (http://styl.pl) lub zalogować się w nim

b. wysłać nam swoją odpowiedź

c. spisaną odpowiedź wraz z danymi osobowymi takimi jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, należy przesłać do użytkownika "Konkursy" portalu styl.pl. (podczas wysyłania wewnętrznej wiadomości w wortalu Styl.pl, w pole adresat należy wpisać Konkursy)

13. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 12 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

14. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

15. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których odpowiedź zostanie oceniona jako najlepsza. Wyboru dokona Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez INTERIA.PL, która spośród wszystkich nadesłanych odpowiedzi wskaże 10 Laureatów, których odpowiedzi zostały uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową. Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością uczestników oraz poziomem merytorycznym nadesłanych Odpowiedzi.

III. Rozwiązanie Konkursu

16. Wyłonienie laureatów Konkursu, którym przysługiwać będzie prawo do nagród nastąpi 11.04.2011 r.

17. Informacje o osobach zwycięzców tj. imię nazwisko oraz miejsce zamieszkania opublikowane zostaną na stronie www.styl.pl w ciągu trzech dni od daty wyłonienia laureatów.

18. O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni systemem wiadomości wewnętrznych wortalu Styl.pl w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia laureatów, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 4, 6, 12, 14 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagrody

19. Fundatorem nagród jest Organizator.

20. Nagrodami w Konkursie jest 10 zestawów kosmetyków Mineral Care, zawierających peeling do ciała Grapefruit Glow , masło do ciała Green Tea, krem Orange Blossom, sorbet do ciała Pomegranate Revive . Wartość każdego zestawu to 257 zł . Dla dziesięciu uczestników, których prace zostały uznane za najciekawsze przez Komisję Konkursową po jednym dla każdego z Laureatów.

21. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

22. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

23. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

24. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi lub INTERIA.PL stosowne oświadczenie na piśmie.

25. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany przez Uczestnika. Laureat jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

26. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

27. Wypełniając formularz rejestracyjny w portalu styl.pl Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują Regulamin Konkursu.

28. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w portalu Styl.pl imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania Uczestnika Konkursu, jeżeli zostanie on jednym ze laureatów Konkursu.

29. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego Konkursu jest INTERIA.PL S.A.

30. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez nich danych osobowych, które INTERIA.PL zobowiązuje się przetwarzać wyłącznie w celu realizacji Konkursu. INTERIA.PL oświadcza, ze nie będzie przetwarzać danych osobowych uczestników konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będzie wysyłać informacji handlowych na podanych przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

31. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: INTERIA.PL S.A., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków .

32. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

33. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie do 25.04.2011 r. na adres Organizatora.

34. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

35. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

36. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.

37. Odpowiedź na reklamację będzie przesłana listem poleconym.

38. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

39. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

40. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

41. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

42. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

43. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub firmę kurierską przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.

45. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne przyznanych nagród. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do ich producentów.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje