Przejdź na stronę główną Interia.pl

Regulamin konkursu „Jazda ze stylem”

I. Postanowienia ogólne

Reklama

1. Konkurs "Jazda ze stylem” zwany dalej „Konkursem", organizowany jest  przez  GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300 (dalej „Organizator”).

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 23.10.2012 o godzinie 00:00 i trwa do dnia 20.11..2012 r. do godz. 23:59:59.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej wortalu Styl.pl pod adresem www.styl.pl

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej wortalu Styl.pl  pod adresem: www.styl.pl.

II. Uczestnicy Konkursu

6. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) może być każda osoba fizyczna, będąca zarejestrowanym użytkownikiem wortalu Styl.pl, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.

9. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) – Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

10. Wypełniając formularz rejestracyjny w wortalu Styl.pl Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują Regulamin Konkursu.

11. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy wyrażają zgodę na opublikowanie w wortalu Styl.pl imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania Uczestnika Konkursu, jeżeli zostanie on laureatem Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczania wszystkich lub tylko niektórych spośród wskazanych wyżej danych Uczestnika w wortalu Styl.pl.

12. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

13.  Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu Konkursowym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

II. Zasady Konkursu

14.  Konkurs przebiega w czterech etapach:

a) etap I trwa od dnia 23 października  do dnia 29 października 2012 roku,

b) etap II trwa od dnia 30 października do dnia 5 listopada 2012 roku,

c) etap III trwa od dnia 6 listopada do dnia 12 listopada 2012 roku,

d) etap IV trwa od dnia 7 listopada do dnia 20 listopada 2012 roku,

15.  Każdy z 4 etapów ma na celu wyłonienie 1 (słownie: jednego) laureata nagrody tygodnia. W czasie całego konkursu  zostanie wyłonionych 4 (słownie: czterech) laureatów.

16. Zadaniem Uczestników Konkursu w każdym etapie Konkursu będzie zamieszczenie w części społecznościowej wortalu Styl.pl: zdjęć przedstawiających, co sprawia Uczestnikom największą frajdę  w życiu. W opisie zdjęcia w jednym zdaniu należy napisać, jakie cechy powinien posiadać samochód, aby udoskonalić te cenne chwile. Jeden Uczestnik może dodać nieskończoną liczbę zdjęć.

17.  Wykonanie przez Uczestnika zadań konkursowych jest możliwe tylko po zarejestrowaniu się w wortalu Styl.pl (www.styl.pl).

18.  Zamieszczając swój Materiał (zdjęcia) w wortalu Styl.pl, Uczestnik tym samym akceptuje Regulamin Konkursu.

19. Każdy Uczestnik Konkursu w czasie  może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

20. Aby wziąć udział w Konkursie, każdy Uczestnik powinien:

1) zarejestrować się w formularzu rejestracyjnym w wortaluStyl.pl (www.styl.pl) lub zalogować się w nim,

2) dodać zdjęcie/zdjęcia w zakładce „Galerie” w wortalu Styl.pl wraz z uzasadnieniem w opisie zdjęcia

3) przesłać do użytkownika „Konkursy" wortalu Styl.pl. (podczas wysyłania wewnętrznej wiadomości w wortalu Styl.pl w polu „adresat” należy wpisać treść: „Konkursy”) swoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, w temacie wiadomości wpisując hasło: „Jazda ze stylem”.

21. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 23., powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

22. Przesyłając Materiał w postaci zdjęć wykonanych przez Uczestnika  i zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

1) jest jedynym autorem Materiału i posiada pełnię praw autorskich do Materiału,
2) Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
3) wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału na stronach wortalu Styl.pl oraz w katalogu wysyłkowym sklepu Weltbid.pl oraz jego udostępnienie użytkownikom portalu oraz czytelnikom katalogu.

4) nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczeniem Materiału w wortalu Styl.pl raz stronach http://hyundai.pl/Aktualnosci/, https://www.facebook.com/HyundaiPolskae

5) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie przez Organizatora z Materiału na następujących polach eksploatacji:    

a) zwielokrotnianie i utrwalanie - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Materiału, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz sporządzania cyfrowego zapisu Materiału,

b) wprowadzania Materiału do pamięci komputera, wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
c) wprowadzanie do obrotu, druku, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie oraz publiczne udostępnianie Materiału w inny sposób, tak, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

d) dokonywania opracowań, w tym włączania Materiału w całości lub w części do własnych materiałów promocyjnych lub reklamowych oraz korzystanie z tych opracowań i materiałów na polach eksploatacji określonych powyżej.

23. Wysyłając Materiał konkursowy Uczestnik Konkursu jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia materiału  na stronach wortalu  Styl.pl, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter materiału.

24. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zamieszczonych Materiałów, co do których uzna, że mogą naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, prawa osób trzecich oraz godziłyby w interesy lub dobre imię Organizatora.

25. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

26. Laureatami Konkursu zostaną osoby, których Materiały zostaną ocenione jako najlepsze. Komisja Konkursowa powołana w tym celu przez INTERIA.PL wyłoni trzech laureatów. Wyłaniając laureatów Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością i merytorycznym przygotowaniem uczestników nadesłanych Materiałów.

III. Rozwiązanie Konkursu

27. Wyłonienie zwycięzców Konkursu w terminie do 3 dni od daty zakończenia każdego z etapów Konkursu.

28.  Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

29. Informacje o rozstrzygnięciu Konkursu  zostaną opublikowane na stronie www.styl.pl w terminie w terminie do 3 dni od daty zakończenia każdego z etapów Konkursu. 

IV. Nagrody

30. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem:  ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa.mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-latin">

31. Nagrodami w każdym etapie Konkursu są nagrody pieniężne w wysokości 500 zł.

a) O przyznaniu nagrody w każdym z etapów laureaci zostaną powiadomieni systemem wiadomości wewnętrznych wortalu Styl.pl w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres e-mail podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia laureata, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 6, 22, 23 i 25 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

b) W przypadku odmowy przez laureata spełnienia wymogów określonych w pkt. 25 lub odmowy podpisania stosownego oświadczenia w tym zakresie w terminie do 7 dni od daty wyłonienia laureata, Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

34. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na ich równowartość pieniężną.

35. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
36. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
37. Nagrody, o których mowa w punkcie 31 Regulaminu, zostaną przekazane zwycięzcom w formie przelewu na wskazany przez nich rachunek bankowy w ciągu 30 dni od wyłonienia zwycięzców.
38. Laureat traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne  lub nieprawdziwe.

V. Dane osobowe


39. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji prawa do nagrody.

40. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu.

41. Biorąc udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu oświadczają, iż mają świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez nich danych osobowych, które Organizator zobowiązuje się przetwarzać wyłącznie w celu realizacji Konkursu. Organizator oświadcza, że nie będzie przetwarzać danych osobowych Uczestników Konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będzie wysyłać informacji handlowych na podanych przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

42. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k. os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.
43. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

VI. Reklamacje

44. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia  laureatów każdego z etapów Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji otrzymanej przez Organizatora po upływie tego terminu.

45. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres Organizatora: GRUPA INTERIA.PL. sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji  listu poleconego  na adres podany przez Uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

46. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

47.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

48. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

1) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

2) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

  1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.


 

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje