Przejdź na stronę główną Interia.pl

Regulamin ,,Zostań testerką Liftactiv Serum 10 oczy i rzęsy"

REGULAMIN KONKURSU

Reklama

"Zostań testerką Vichy Liftactiv Serum 10 Oczy i Rzęsy"

Postanowienia ogólne

1.       Konkurs "Zostań testerką Vichy Liftactiv Serum 10 Oczy i Rzęsy" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS - 416593, NIP 527-26-44-300, (zwana dalej "Organizatorem")

2.    Fundatorem nagród jest L'Oréal Polska Sp. z o.o., adres: ul. Daniszewska 4 I 03-230 Warszawa, nr NIP: 524-030-33-75 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem (zwana dalej Fundatorem),

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 15 lutego 2013 r. i trwa do dnia 29 marca 2013 r. do godziny 23:59:59, z tym zastrzeżeniem, że rejestrowanie się w konkursie w celu wykonywania zadań konkursowych, o których jest mowa poniżej, możliwe będzie jedynie do 01 marca 2013 r. do godziny 23:59:59 włącznie.
 2. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych pod adresem www.styl.pl/raport-konkurs-liftactiv
 3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora i Fundatora  oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu,
  50 potencjalnych  użytkowników do testowania kosmetyków Fundatora.

8.       Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   

 1. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady Konkursu

10.  Konkurs składa się z dwóch etapów:

a.      I etap w dniach [15.02.2013] - [01.03.2013], polegający na wyłonieniu na podstawie odpowiedzi Uczestników 50 testerów

b.      II etap w dniach [10.03.2013] - [24.03.2013]  polegający na ocenie przesłanych przez Uczestników - testerów opinii na temat kosmetyków.

 

11.  Aby wziąć udział w Konkursie należy:

 

·    odpowiedzieć na dwa pytania konkursowe:

a)      Wymień jego 3 składniki aktywne produktu LIFTACTIV SERUM Oczy i Rzęsy,

b)      Uzasadnij dlaczego Uczestnik chciałby przetestować nowy produkt Vichy Liftactiv Serum10 Oczy i Rzęsy,  

·      wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.styl.pl/raport-konkurs-liftactiv  wskazać określone w nim dane osobowe, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania, numer telefonu, wiek Uczestnika,

·      wyrazić zgodę na uczestnictwo w teście na warunkach Regulaminu.

12. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt 11 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.

13. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona oceny Odpowiedzi na pytania otwarte nadesłane przez Uczestników i dokona wyboru 50 (słownie: pięćdziesięciu) uczestników na testerów. Komisja Konkursowa dokona oceny odpowiedzi  mając na uwadze poziom merytoryczny i językowy wypowiedzi Uczestników.

14. Każdy z wybranych przez Komisję Konkursową 50 uczestników  (zwanych dalej Testerami) otrzyma powiadomienie o zaproszeniu do testu. Powiadomienia zostaną rozesłane drogą e-mailową do dnia 05.03.2013 r.

15. Organizator roześle do Testerów, Kosmetyki do testów do dnia 10.03.2013 r.

16. Tester po otrzymaniu i korzystaniu z przesłanych kosmetyków prześle swoją opinię o kosmetykach oraz uzupełni ankietę przesłaną przez Organizatora (dalej: Odpowiedź) do dnia 24.03.2013 r. na adres mailowy vichy@styl.pl gdzie w tytule wiadomości wpisuje: [swoje imię i nazwisko, Test Vichy].

17. Tester może przesłać nieograniczoną ilość Odpowiedzi. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia upominków najbardziej aktywnym Testerom.

18. W przypadku, gdy którakolwiek osoba wytypowana do wzięcia udziału w teście, nie wykonana zobowiązań określonych w pkt. 16 Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru na jej miejsce kolejnej osoby zgodnie z Regulaminem.

19.  Wysyłając odpowiedź na pytania otwarte lub dostarczając swoje opinie (łącznie dalej zwane  Odpowiedzią), Uczestnik akcji oświadcza, że:

a.      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Odpowiedzi przez Fundatora oraz Organizatora na następujących polach eksploatacji:

                                      i.      zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionej Odpowiedzi, wprowadzania Odpowiedzi do pamięci komputera,

                                    ii.      wprowadzania Odpowiedzi do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

                                  iii.      łączenie z innymi utworami lub podział na części,

                                   iv.      wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

                                     v.      w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Wpisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

b.      udziela zgody na publikację Odpowiedzi na warunkach opisanej powyżej licencji z notą autorską obejmującą jego imię, nazwisko.

20.   Wysyłając Odpowiedź, Tester jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora lub Fundatora opracowania przesłanej Odpowiedzi, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Odpowiedzi na stronach internetowych Organizatora lub Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Odpowiedzi.

21.  Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

22.  Kosmetyki do testów dostarcza Fundator.

23.  Do testów zostanie przez Fundatora przekazane 50 kompletów kosmetyków:

a.             LIFTACTIV SERUM 10 OCZY I RZĘSY.

24.   Fundator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztów udostępnionych Uczestnikowi konkursu kosmetyków w przypadku naruszenia przez Testera  warunków Regulaminu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez uczestników Konkursu Odpowiedzi  oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.
 2. Komisja Konkursowa przyzna Testerom 10 (słownie: dziesięć ) zestawów kosmetyków o którym mowa w pkt. 30. Wyłaniając Testerki  Komisja Konkursowa kierować się będzie w szczególności pomysłowością Testerek, poziomem merytorycznym nadesłanych Odpowiedzi oraz ich ilością. 

 

III. Rozwiązanie Konkursu

 1. Wyłonienia Testerów i laureatów Konkursu wskazanych w pkt. 25 Regulaminu   powyżej dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora oraz Fundatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
 • wyłonienie Testerów
 • wyłonienie zwycięzców Konkursu,
 • stwierdzenie, że uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
 • rozpatrywanie reklamacji uczestników.
 1. Informacje o osobach Testerów i Laureatów tj. imię nazwisko opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia testerów i zwycięzców.
 2. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 5, 9, 11,12 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru, a nagroda przekazana zostanie osobie, wyłonionej przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

IV. Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:

         10 (słownie: dziesięć ) zestawów z gamy LiftActiv - krem na dzień, krem na noc, serum 10

 1. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody w jednym etapie konkursu, o której mowa powyżej. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 2. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
 3. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 4. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od wyłonienia laureatów Konkursu przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany w formularzu rejestracyjnym Konkursu. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.
 5. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec (Organizatora), jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Organizatora.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych  przez uczestnika  jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
 6. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji. 
 7. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 10. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów niezawinionych przez Organizatora. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i odpowiedzi na Pytania, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.
  Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
 • stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach;
 • niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację. 


Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje