Reklama

Reklama

Regulamin

Regulamin konkursu "Nowa era prasowania"

Reklama

I. Postanowienia ogólne

1.       Organizatorem konkursu "Nowa era prasowania" (dalej: "Konkurs") jest GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie,
Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 416593, posiadająca NIP: 527-26-44-300, adres strony internetowej: Interia.pl, e-mail: konkurs.info@firma.interia.pl (dalej : "Organizator").

2.       Fundatorem Nagrody głównej i Nagród tygodnia jest GROUPE SEB Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 103545, posiadająca NIP: 522-010-16-45, adres strony internetowej:  http://www.groupeseb.com, e-mail: tefal-pl@groupeseb.com (dalej : "Fundator").

3.       Fundatorem nagrody dodatkowej, o której mowa w rozdziale V pkt 1 b) Regulaminu, jest Organizator.

4.       Konkurs rozpoczyna się dnia 19.11.2013 r. o godzinie 00:00 i trwa do dnia 15.12.2013 r. do godziny 23:59:59.

5.       Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu poprzez stronę internetową www.styl.pl/eraprasowania.

6.       Informacje na temat Konkursu oraz regulamin Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.styl.pl/eraprasowania.

7.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: "Regulamin") oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8.       Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie osób, które prawidłowo wykonają Zadanie Konkursowe określone w rozdziale III pkt 1 Regulaminu, i których Zadania Konkursowe zostaną uznane za najlepsze przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową, zgodnie z kryteriami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

II. Uczestnicy Konkursu

1.       Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktu 2 poniżej, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora lub Fundatora (będących zarówno osobami fizycznymi jak i osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnym) oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.

2.       Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają Nagrody w ich imieniu.

3.       Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się
z warunkami uczestnictwa w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

III. Zasady Konkursu

1.       Zadaniem Uczestników Konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na otwarte pytanie konkursowe "Jaki jest Twój sposób na to, aby prasowanie stało się przyjemnością?"(dalej: "Zadanie Konkursowe").

2.       Aby wziąć udział w Konkursie należy w okresie od 19.11.2013 r. do 15.12.2013 :

          a.     poprawnie i w całości wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej www.styl.pl/eraprasowania  (dalej: "Formularz rejestracyjny") poprzez  wskazanie określonych w nim danych osobowych Uczestnika, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, telefon kontaktowy;

          b.      udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte, wskazanie w pkt 1 powyżej, poprzez zamieszczenie krótkiego tekstu we właściwym miejscu Formularza Rejestracyjnego;

          c.     złożyć oświadczenia o wyrażeniu zgód, o których mowa w pkt 3 a i b Regulaminu poniżej;

          d.    wysłać prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracyjny wraz z Zadaniem Konkursowym.

3.       Poprzez zaakceptowanie oświadczeń zawartych w Formularzu Rejestracyjnym, Uczestnik Konkursu:

          a.        potwierdza, że zapoznał się i akceptuje  Regulamin i wyraża zgodę na zasady Konkursu;

          b.      wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych w Formularzu rejestracyjnym, dla celów realizacji Konkursu, w tym w celu wydania Nagrody oraz w celu publikacji w ramach listy Zwycięzców.

4.       Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

5.       Zgłaszając jakikolwiek materiał do Konkursu, w tym Zadanie Konkursowe (dalej: "Materiał" lub "Materiały") i akceptując Regulamin Konkursu, w zakresie,
w jakim stanowią one utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

          a.       posiada pełnię praw autorskich do Materiału oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu www.interia.pl,

          b.      wykorzystanie Materiału zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich,

          c.       przysługuje mu prawo zgłoszenia Materiału do Konkursu i udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem

          d.      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, bezterminowej, przenaszalnej licencji na użytkowanie Materiału przez Organizatora i Fundatora na zasadach określonych w pkt 6 Regulaminu poniżej.

6.       Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Materiału do Konkursu Organizator i Fundator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Materiałami według uznania Organizatora i Fundatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na następujących polach eksploatacji:

          a.       w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

          b.      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiały, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;

         c.       zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania ich do pamięci komputera,

         d.      wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

         e.      w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału Materiału na części z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z tych opracowań odbywać się będzie pod imieniem Uczestnika oraz miastem w którym mieszka,

          f.        wykorzystywanie Materiałów do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora i Fundatora.

7.       Licencja, o której mowa w pkt 6 Regulaminu powyżej obejmuje prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do Materiałów jak również prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Materiałów, w tym prawo dokonywania i zezwalania na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w Materiałach, według uznania Organizatora lub Fundatora, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań.

8.       Licencja, o której mowa w pkt 6 Regulaminu powyżej obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator i Fundator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu.

9.       Organizator ani Fundator nie jest zobowiązany do publikowania Materiałów, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.

10.      Uczestnik upoważnia Organizatora i Fundatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do Materiałów oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora lub Fundatora  i ich następców.

11.   Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Zadania Konkursowego, które zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne, a także jeżeli zawierają treści reklamujące konkurentów Fundatora lub produkty konkurentów Fundatora.

12.   Prace Konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne zgodnie z postanowieniami z Regulaminu, nie biorą udziału w Konkursie.

13.   Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.

14.   Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia Zadań Konkursowych, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w nim treści są niezgodne z niniejszym Regulaminem,  w szczególności,  mogą naruszać przepisy prawa, mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osoby trzeciej, bądź ich umieszczenie jest niedopuszczalne, zgodnie z postanowieniami pkt 11 Regulaminu.

IV. Zasady wyłaniania Zwycięzców Konkursu

1.       W konkursie nagrodzonych zostanie łącznie 13 (słownie: trzynastu) Uczestników (dalej: "Zwycięzcy"), tj. 12 (słownie: dwunastu) Zwycięzców Tygodnia oraz 1 (słownie: jeden) Zwycięzca Nagrody Głównej.

2.       Wyłonienie:

         a.       Zwycięzców Tygodnia nastąpi w dniach: 27 listopada oraz 4, 11, 18 grudnia 2013 r.

         b.      Zwycięzcy Nagrody Głównej nastąpi w dniu 20 grudnia 2013 r.

3.       Wyłonienia Zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się z trzech osób powołanych przez Organizatora.

4.       Zadaniem Komisji będzie  w szczególności:

         a.       nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

         b.      wyłonienie Zwycięzców Konkursu,

         c.       stwierdzenie, w razie zaistnienia określonych w niniejszym regulaminie okoliczności, że Uczestnik utracił prawo do nagrody,

         d.      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

5.       Powołana Komisja Konkursowa dokona wyboru:

          a.        12 (słownie: dwunastu) Zwycięzców  Tygodnia (dalej: "Zwycięzcy Tygodnia"),  w każdym tygodniu przyznając:

                     ·         1 (słownie: jedną) nagrodę  Tygodnia pierwszego stopnia (dalej: "Nagroda Tygodnia Pierwszego  Stopnia")

                     ·         2 (słownie: dwie) Nagrody Tygodnia drugiego stopnia (dalej: "Nagroda Tygodnia Drugiego Stopnia")

          każdego dnia, wskazanego w pkt 2a Regulaminu powyżej, oraz

          b.       1 (słownie: jednego) Zwycięzcy Nagrody Głównej (dalej: "Nagroda Główna") w dniu wskazanym w pkt 2b Regulaminu.

6.       Wybór Zwycięzców Tygodnia nastąpi w każdym tygodniu trwania Konkursu, spośród Uczestników, którzy prawidłowo wykonali Zadanie Konkursowe i wysłali prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracyjny w tygodniu poprzedzającym  posiedzenie Komisji Konkursowej, o którym mowa w pkt 2 a) powyżej, z zastrzeżeniem, że podczas pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej będą oceniane zgłoszenia nadesłane w okresie od 18 listopada 2013 r. do 27 listopada 2013 r.  Zwycięzcami Tygodnia zostają Uczestnicy, których Zadania Konkursowe Komisja Konkursowa uzna za najlepsze zgodnie z Kryteriami określonymi w pkt 8 Regulaminu, przy czym za 1 (jedno) Zadanie Konkursowe w danym tygodniu zostaje przyznana Nagroda Tygodnia Pierwszego Stopnia (dalej: "Zwycięzca Nagrody Tygodnia Pierwszego Stopnia") , a za 2 (słownie: dwie) prace kolejno w danym tygodniu zostają przyznane Nagrody Drugiego  Stopnia (dalej: "Zwycięzcy Nagrody Tygodnia Drugiego Stopnia").

7.       Zwycięzcą Nagrody Głównej zostanie Uczestnik, którego Zadanie Konkursowe zostanie wybrane przez Komisję Konkursową  spośród wszystkich Zadań Konkursowych nadesłanych w całym Konkursie, zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt 8 Regulaminu poniżej (dalej: "Zwycięzca Nagrody Głównej"), z wyłączeniem Uczestników, którzy zostali wcześniej Zwycięzcami Nagród Tygodnia.

8.       Komisja Konkursowa dokona oceny Zadań Konkursowych według następujących kryteriów:  najciekawsze motywacje, poziom merytoryczny i językowy wypowiedzi, poczucie humoru, kreatywność, oryginalność wykonania Zadania Konkursowego przez Uczestników.

9.       Z posiedzeń Komisji, podczas których będą wybierani Zwycięzcy, sporządzony zostanie pisemny protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Komisji.

10.   Informacje o Zwycięzcach tj. imię i nazwisko oraz miejscowość opublikowane zostaną na stronie konkursowej pod adresem www.styl.pl/eraprasowania w przeciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia Zwycięzcy, na co Uczestnik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie oświadczenia określonego w rozdziale III pkt 3 b) Regulaminu.

11.   Zwycięzcy Konkursu o przyznaniu Nagród zostaną dodatkowo powiadomieni e-mailem, w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres e-mail podany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym (dalej: "Wiadomość e-mail"). Organizator wysyła Wiadomość  e-mail w celu:

         a.         poinformowania Zwycięzcy o przyznaniu Nagrody;

         b.        ustalenia adresu Zwycięzcy w Polsce dla doręczeń, danych kontaktowych, tj. numeru telefonu do kontaktu ze Zwycięzcą, a także danych wynikających z dokumentu tożsamości, tj.: imię, nazwisko, adres zameldowania, jak również danych niezbędnych do rozliczenia podatku od Nagrody;

         c.         poinformowania Zwycięzcy o sposobie i zasadach wydania Nagrody.

13.          Każdy Uczestnik, w przypadku skontaktowania się z nim przez Organizatora w celu przyznania Nagrody, zobowiązany jest podać wszystkie dane wskazane w pkt 12 Regulaminu powyżej, niezbędne do wydania Nagrody, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.

V. Nagrody

1.       Dla Zwycięzców Konkursu przewidziano w sumie 13 (słownie: trzynaście) Nagród w całym Konkursie, tj.  :

           a.       12 (dwanaście) Nagród Tygodnia, tj. :

                     i.            4 (cztery) Nagrody Tygodnia Pierwszego Stopnia każda w postaci żelazka marki Tefal model FV9650 o wartości 310 (słownie: trzystu dziesięciu złotych) brutto każde - dla każdego z 4  (czterech) Zwycięzców Nagrody Tygodnia Pierwszego Stopnia;

                     ii.            8 (osiem) Nagród Tygodnia Drugiego stopnia, każda w postaci żelazka marki Tefal model FV3836 o wartości 128zł (słownie: stu dwudziestu ośmiu złotych) brutto każde, dla każdego z 8 (ośmiu) Zwycięzców Nagrody Tygodnia Drugiego Stopnia;

            b.      1 (jedną) Nagrodę Główną o łącznej wartości 977 brutto, w której skład wchodzi:

                      i.             Generator pary GV8960 marki Tefal o wartości 879zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych)  brutto

oraz

                       ii.            dodatkowa nagroda pieniężna - w wysokości 98 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych - dla Zwycięzcy Nagrody Głównej.

(dalej: "Nagrody").

2.       Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 1b Regulaminu powyżej nie zostanie wydana Zwycięzcy Nagrody Głównej Konkursu, lecz przekazana przez Organizatora jako płatnika, zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tytułem zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % całkowitej wartości nagrody. Organizator  wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

3.       Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

4.       Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się nie przenosić praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca Konkursu ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody składając  Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

5. Jeden Uczestnik może zostać Zwycięzcą tylko jednej Nagrody. 

6. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora do Zwycięzcy Konkursu, po podaniu przez Zwycięzcę wszystkich danych wymienionych w rozdziale IV pkt  12 Regulaminu,  w ciągu 14  dni od dnia jego wyłonienia w Konkursie  pocztą kurierską na adres wskazany przez Zwycięzcę w informacji  której mowa w pkt IV pkt 13, znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

7. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór Nagrody. Koszty wysyłki ponosi Organizator.

8. W przypadku, gdy Zwycięzca poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres zostanie zwrócona Organizatorowi z uwagi na nie podjęcie przez Zwycięzcę, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Zwycięzcę jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

VI. Dane osobowe

1.       Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz dostarczenia i realizacji Nagród, a także w celu publikacji listy Zwycięzców.

2.       Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator  tj. GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k.

3.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji Konkursu, w tym wydania Nagród.

4.       Informacja o wyłonionych Laureatach będzie dostępna na stronie www.styl.pl/eraprasowania. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych, Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres:. GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków

5.       Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora  o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6.       Organizator jako administrator podanych danych jak oświadcza, że nie będzieą przetwarzać danych osobowych Uczestników Konkursu w celach marketingowo-reklamowych, w szczególności nie będą wysyłać informacji handlowych na podanych przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

7.       Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców.

8.       Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu, wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzców z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).

9.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami).

VII. Reklamacje

1.       Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 30 (słownie: trzydziestu ) dni kalendarzowych od daty wyłonienia ostatniego ze Zwycięzców Konkursu (decyduje data nadania reklamacji na adres Organizatora).

2.       Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej i być skierowana  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres Organizatora tj.: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.

3.       Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4.       Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od jej otrzymania przez Organizatora.

5.       Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

6.        Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VIII. Postanowienia końcowe

1.       Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3.       Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.


materiały promocyjne

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne