Regulamin konkursu "Zostań Neokobietą!"

I. Postanowienia ogólne
1. "Konkurs - zostań Neokobietą" (zwany dalej "Konkursem").
2. Konkurs organizowany jest przez Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Motorowej 1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000413132, NIP 527-26-44-323 (zwaną dalej "Organizatorem") oraz Grupę INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwaną dalej "Podwykonawcą") działający na zlecenie L'OREAL POLSKA Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, adres 03-23 Warszawa, ul. Daniszewskiej 4, KRS 0000063684 (zwaną dalej "Fundatorem").
3. Fundatorem nagród w Konkursie jest L'OREAL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres 03-23 Warszawa, ul. Daniszewskiej 4, KRS 0000063684 (zwaną dalej "Fundatorem"), z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej.
4. Fundatorem dodatkowej nagrody pieniężnej wręczanej razem z Nagrodą Główną, o której mowa w punkcie 27 lit. c) Regulaminu, jest Organizator.
5. Konkurs zostanie ogłoszony w magazynie "PANI" nr 04/2015 oraz na stronie internetowej www.styl.pl/neokobieta
6. Konkurs rozpoczyna się 24.03.2015 r. i trwa do 31.05.2015 r. Nadsyłanie zgłoszeń do Konkursu trwa od 24.03.2015 r. od godziny 00:00:00 do 22.04.2015 r. do godziny 23:59:59 włącznie. Głosowanie Internautów na Laureatki Nagród Publiczności trwa od 04.05.2015 r. od godziny 12:00:00 do 25.05.2015 r. do godziny 12:00:00 włącznie.
7. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizator, na stronie internetowej pod adresem www.regulaminy.pl oraz www.styl.pl/neokobieta
8. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
9. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria (zwana dalej "Uczestnikiem"):
a) jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, Podwykonawcy lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich;
b) jest osobą pełnoletnią tj. posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
10. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy.
12. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Jury Konkursowe powołane przez Organizatora. Jury Konkursowego składa się z dwóch przedstawicieli Organizatora i jednego przedstawiciela Fundatora.

II. Zasady Konkursu
13. Zadaniem Uczestników Konkursu jest:
a) wykonać zadanie konkursowe polegające na:
 udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Jesteś twórcza, aktywna, masz zaskakujące hobby? Uważasz, że jesteś wyjątkowa i możesz zainspirować inne kobiety w swoim wieku?
Zgłoś się do konkursu, przedstaw nam swoja historię i zostań Neokobietą!
 przesłaniu swojego zdjęcia obrazującego odniesiony sukces (w dowolnej kompozycji nawiązującej do tematu historii);
b) przesłać do Organizatora, zadanie konkursowe (odpowiedź i zdjęcie zwane są dalej "Materiałem") wraz z numerem telefonu kontaktowego, za pośrednictwem adresu mailowego neokobieta@konkurs.bauer.pl umieszczonego w reklamie zapowiadającej Konkursu w magazynie "PANI" (wydanie 04/2015, na rynku 23.03.2015) oraz w artykule na stronie www.styl.pl/neokobieta;
c) odesłać na adres neokobieta@konkurs.bauer.pl zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
d) odesłać na adres neokobieta@konkurs.bauer.pl zgodę na publikację przez Organizatora w magazynie "PANI" oraz stronach internetowych Podwykonawcy tj. www.styl.pl/neokobieta: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Laureata Konkursu,
e) odesłać na adres neokobieta@konkurs.bauer.pl zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika.
14. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu, Jury Konkursowe wybierze dziewięć (9) najciekawszych zgłoszeń, które zostaną opublikowane na stronie www.styl.pl/neokobieta i poddane głosowaniu przez Internautów. Autorki trzech (3) zgłoszeń, które otrzymają największą ilość głosów Internautów zostaną nagrodzone Nagrodą Publiczności. Spośród trzech (3) Finalistek wybranych przez Internautów nagrodzonych Nagrodą Publiczności, Jury Konkursowe wybierze 1 (słownie: jedna) Laureatkę, która otrzyma Nagrodę Główną. Dokonując wyboru Laureatki Nagrody Głównej, Jury Konkursowe będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Materiałów nadesłanych przez Uczestników.
15. Wyniki głosowania przez Internautów, o którym mowa w pkt. 14 zostaną poddane weryfikacji na podstawie adresu mailowego, który użytkownik ma za zadanie podać po oddaniu głosu na wybraną Uczestniczkę. Głos zostaje uznany za ważny tylko pod warunkiem podania prawidłowego adresu mailowego i kliknięciu w link potwierdzający głos, który głosujący otrzyma w wiadomości. Z jednego adresu mailowego można oddać ważny głos na wszystkie uczestniczki tylko raz. Po zakończeniu konkursu ważność głosów zostanie zweryfikowana na podstawie adresu mailowego. Głosy przesłane za potwierdzeniem aliasów mailowych zostaną uznane jako nieważne.
16. Laureat Nagrody Głównej będzie zobowiązany dodatkowo do przesłania na adres e-mailowy neokobieta@konkurs.bauer.pl swojego numeru PESEL oraz adresu Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce swojego zameldowania. Powyższe dane przekazywane są w celu przekazania - przez Organizatora jako płatnika w rozumieniu art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - zryczałtowanego podatku od nagród, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 w/w ustawy. Organizator wpłaci podatek oraz złoży formularz deklaracji podatkowej do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
17. Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w pkt 13, powoduje brak zgłoszenia do konkursu.
18. Przesyłając Materiał Uczestnik oświadcza, że:
a) udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Materiału przez Organizatora i Podwykonawcy następujących polach eksploatacji:
i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,
ii. wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,
iii. łączenie z innymi utworami lub podział na części,
iv. wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
v. w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
b) udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji z notą autorską obejmującą jego imię i miejscowość.
19. Wysyłając zgłoszenie, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora, Podwykonawcę lub Fundatora opracowania przesłanych Materiałów, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania ich w magazynie "PANI" oraz na stronach internetowych Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiałów.
20. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są ponadto do przestrzegania poniższych zasad:
a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach;
b) niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

III. Rozwiązanie Konkursu
21. Zadaniem Jury Konkursowego będzie w szczególności:
a) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b) wyłonienie Laureatów
d) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
21. Wyłonienie wszystkich Laureatów nastąpi do 31.05.2015 roku, z tym że:
a) 9 Nagród Wyróżnień - przeznaczonych dla autorek najciekawszych zgłoszeń, wybranych przez Jury Konkursowe, najpóźniej w terminie do 03.05.2015 roku,
b) 3 Nagrody Publiczności - przeznaczone dla autorek zgłoszeń, które otrzymały największą liczbę głosów oddanych przez Internautów, w terminie do 24.05.2015 roku,
c) 1 Nagroda Główna - przeznaczona dla autorki zgłoszenia wybranej przez Jury Konkursowe, najpóźniej w terminie do 31.05.2015 roku. Termin, w którym istnieje możliwość realizacji Nagrody Głównej to: 1 czerwca do 26 lipca 2015 r.
22. Informacje o osobach Laureatów tj. imię nazwisko opublikowane zostaną na stronie internetowej www.styl.pl/neokobieta
23. O przyznaniu nagród Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres poczty elektronicznej, z którego wysłane zostało zgłoszenie do Konkursu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 14 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 10, 13,15, 19 Jury Konkursowe dokona dodatkowego wyboru.
24. W przypadku:
a) nieodebrania przez Laureata Konkursu nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Laureata, lub
b) stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez danego Laureata postanowień Regulaminu,
Laureat, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci prawo do otrzymania nagrody, zaś Jury Konkursowe, kierując się kryteriami wskazanymi w punkcie 14 powyżej, dokona dodatkowego wyboru Laureata spośród pozostałych zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników i przyzna mu tę nagrodę.

IV. Nagrody
25. Nagrodami w Konkursie są:
a) 9 (słownie: dziewięć) Nagród Wyróżnienia - w postaci zestawów kosmetyków: z linii Vichy (Neovadiol Magistral, Krem na noc, Elixir - każdy zestaw o wartości 396 zł)
b) 3 (słownie: trzy) Nagrody Publiczności - w postaci zestawów kosmetyków Vichy (Neovadiol Magistral, Krem na noc, Elixir oraz Kontur - każdy zestaw o wartości
493 zł brutto)
c) 1 (słownie: jedna) Nagroda Główna - w postaci vouchera na okaziciela na weekendowy pobyt w "MARENA Wellness and SPA" dla dwóch osób, o łącznej wartości: 2446,20 zł brutto Nagroda obejmuje 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolację oraz voucher na zabiegi w Mare SPA o wartości 700 zł dla każdej z dwóch osób. (nagroda główna nie obejmuje kosztów przejazdu na miejsce) oraz dodatkowej nagrody pieniężnej przeznaczonej na podatek od nagrody w wysokości 370,54 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych i pięćdziesiąt cztery grosze).
26. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe lub na ich równowartość pieniężną.
27. Warunkiem otrzymania Nagrody Głównej jest:
a) przesłanie do Organizatora (na adres: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. Sp. k. Al. Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa) podpisanego przez Laureatkę oświadczenia woli o treści wskazanej w e-mailu zwrotnym w ramach "Konkurs - zostań Neokobietą" oraz
b) Zobowiązanie do przesłania do 3 (słownie: trzech) zdjęć z pobytu w SPA i napisania relacji z pobytu (tekst max do 1 500 znaków).
Niewykorzystanie vouchera w podanym terminie, uznane będzie za nieodebranie nagrody.
28. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
29. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Laureat traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

V. Postanowienia końcowe

30. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu i w celach archiwalnych, a także w innych celach, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na to wyraźną zgodę.
31. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
32. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Organizatora lub Fundatora w zakresie wskazanym w pkt.42 powyżej.
33. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w zgłoszeniu do Konkursu.
34. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.
35. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
36. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Laureatów Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
37. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
38. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
39. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu na 2 dni przed jej wejściem w życie.


Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje