Przejdź na stronę główną Interia.pl

REGULAMIN KONKURSU "Wygraj kosmetyki VICHY"

I. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs "Wygraj kosmetyki VICHY", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem" lub "INTERIA.PL") .
 2. Fundatorem nagród jest L'Oréal Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Daniszewska 4 I, 03-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000063684, NIP: 524-030-33-75 (zwaną dalej Fundatorem).
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 26 marca 2015 i trwa do dnia 16 kwietnia 2015r. do godziny 23:59:59.
 4. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.styl.pl/raport-idealny-makijaz-pielegnacyjny/konkurs (zwanej dalej "Stroną Konkursową").
 5. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 10 (dziesięciu) zwycięzców, których przesłane odpowiedzi zostały ocenione najwyżej.
 7. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Uczestnicy Konkursu

8.       Uczestnikiem Konkursu (dalej ,,Uczestnik" może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a)      jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich,

b)     jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, mogą brać udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

9.       Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

III. Zasady Konkursu

 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na:

a)      wybraniu jednego z podkładów spośród wskazanych na Stronie Konkursowej, który chciałby otrzymać,

b)      wybraniu odpowiedniego dla siebie odcienia poprzez zaznaczenie jednej z dostępnych opcji podkładu,

c)       udzieleniu odpowiedzi (zwanej dalej ,,Materiałem" na otwarte pytanie konkursowe o treści ,,Jaki jest według ciebie idealny podkład?",

d)      wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem: http://www.styl.pl/raport-idealny-makijaz-pielegnacyjny/konkurs  i wskazać określone w nim dane osobowe, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

e)      wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie.

10.   Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie nieograniczoną ilość razy, tj. umieścić nieograniczoną ilość Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 1. Niewykonanie któregokolwiek z warunków wskazanych w pkt. III ust. 10 powoduje automatyczną dyskwalifikację Uczestnika Konkursu.
 2. Umieszczając Materiał ma stronie konkursowej i akceptując regulamin Konkursu, uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a)      posiada pełnię praw autorskich do Materiału,

b)      wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy Konkursu,

c)      Materiał nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do wizerunku osób na nim przedstawionych,

d)      wyraża zgodę na rozpowszechnianie Materiału na stronach portalu www.interia.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,

e)      nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem Materiału na stronach portalu www.interia.pl,

f)       udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

§  zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

§  wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

§  w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

§  tworzenie dzieł zależnych, w tym w celach komercyjnych.

 1. Ponadto w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu udostępnienia przez INTERIA.PL w portalu www.interia.pl Materiału przysłanego przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę INTERIA.PL przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić jako pozwany w miejsce INTERIA.PL lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie INTERIA.PL do wszelkich postępowań toczących się przeciwko INTERIA.PL, a także zobowiązuje się zwolnić INTERIA.PL z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie uzasadnione koszty, jakie INTERIA.PL może ponieść, poniesie lub jakie będzie zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie dóbr osobistych, prawa karnego, autorskiego, licencji i wszelkich innych praw, jakie ta osoba lub organ państwowy lub funkcjonariusz publiczny zgłosi w związku z materiału.
 2. Wysyłając Materiał na Konkurs, Uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez INTERIA.PL opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do umieszczenia Materiału na stronach portalu.

12.   Uczestnik wyraża zgodę na publikację Materiału w portalu www.interia.pl wraz z danymi Uczestnika: imieniem oraz miejscowością zamieszkania.

 1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo selekcji przesyłanego przez Uczestników Materiału oraz odmowy jego umieszczenia na stronach konkursowych w przypadku, gdy uzna, że treść może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. W szczególności INTERIA.PL będzie usuwała Materiały o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych wskazanych w punkcie III ust. 10, lit. a niniejszego Regulaminu, umożliwiających identyfikację Uczestnika.

IV. Rozwiązanie Konkursu

 1. Wyłonienie zwycięzców nagród (dalej ,,Zwycięzcy") nastąpi w dniu 21 kwietnia 2015 roku.
 2. Komisja Konkursowa (dalej ,,Komisja") powołana w tym celu przez Organizatora składająca się z trzech jego pracowników wyłoni 10 (dziesięciu) Zwycięzców biorąc pod uwagę poziom językowy, merytoryczny i pomysłowość przesłanego Materiału.
 3. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b)      wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

 1. Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy, których przesłane Materiały zostaną ocenione najwyżej.
 2. Informacje o osobach Zwycięzców, tj. imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania, opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia Zwycięzcy.
 3. O przyznaniu nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech roboczych dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.
 4. W przypadku:

a)      braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą w terminie do 7 dni od dnia jego wyłonienia,

b)      nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę w terminie 7 dni od jej wysyłki,

c)      w przypadku niespełnienia pozostałych wymogów określonych niniejszym Regulaminem,

Nagroda przepada na rzecz Organizatora.

V. Nagrody

32.   Nagrodami w Konkursie są:

a)      Nagroda nr 1. -  TEINT IDÉAL Fluid rozświetlający o wartości 88 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem złotych)   

b)      Nagroda nr.2  [MS1]  INT IDÉAL - Podkład rozświetlający w kremie o wartości 88 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem złotych)

c)      Nagroda nr 3. INT IDÉAL - Rozświetlający puder prasowany o wartości 105 zł (słownie: sto pięć złotych)

33.   Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

 1. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 2. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do niej  na osoby trzecie.
 3. Uczestnik któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do niej, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 4. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od daty ich wyłonienia przez Organizatora pocztą polską lub pocztą kurierską na adres zamieszkania w Polsce, wskazany w formularzu rejestracyjnym. Zwycięzca jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

38.   Koszty wysyłki nagród ponosi Fundator.

 1. Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego Konkursu.
 2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9A, 31 - 946 Kraków.
 3. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
 6. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

47.   Reklamacje, które wpłynęły po terminie 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców nie będą rozpatrywane.

 1. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.
 2. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na Pytania, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z uczestnikiem.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
 9.  

 [MS1]Uczestniczki same wybierają sobie podkłady uzupełniając ankietę (wybierając odcień podkładu)

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje