Przejdź na stronę główną Interia.pl

Regulamin konkursu ,,Piękne stopy"

I. Postanowienia ogólne

1.    Konkurs pod nazwą "Piękne stopy" zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez  Spółkę GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. z  siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300, zwaną dalej "Organizatorem", na zlecenie Reckitt Benckiser (Poland) S. A., Mokotów Nova, ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, NIP: 527-25-25-794, zwaną dalej "Reckitt Benckiser".
2.    Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu poprzez stronę internetową http://www.styl.pl/piekno/dbaj-o-siebie/news-konkurs-piekne-stopy-scholl,nId,1093898w okresie od dnia 31 stycznia 2014 r. od godz. 15:00 i trwa do dnia 27 lutego 2014 r. do godziny 23:59:59, przy czym zgłoszenie udziału w konkursie jest możliwe wyłącznie do dnia 6 lutego 2014 r. do godziny 23:59:59.
3.    Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej  pod adresem http://www.styl.pl/piekno/dbaj-o-siebie/news-konkurs-piekne-stopy-scholl,nId,1093898
4.    Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej "Uczestnikiem", może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora i Reckitt Benckiser oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
6.    W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik zobowiązany jest odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
7.    Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu, w tym spełnianiem przez Uczestników warunków określonych niniejszym Regulaminie, sprawować będzie powołana przez Organizatora oraz Reckitt Benckiser komisja konkursowa, zwana dalej "Komisją Konkursową". Do zadań Komisji Konkursowej należeć będzie także wyłonienie zwycięzców Konkursu oraz rozpatrzenie reklamacji związanych z Konkursem.
8.    Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej.
9.    Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie i wybór spośród wszystkich zgłoszeń w Konkursie, 10 (dziesięciu) Uczestników (zwanych dalej "Testerami"), którzy chcieliby wziąć udział w testowaniu elektrycznych pilników do stóp Scholl.  

II. Zasady I etapu Konkursu

1.    Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik powinien do dnia 6 lutego 2014 r. do godziny 23:59:59.:
a.    poprawnie i w całości wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej  http://www.styl.pl/piekno/dbaj-o-siebie/news-konkurs-piekne-stopy-scholl,nId,1093898

    i wskazać określone w nim dane osobowe, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, miejsce zamieszkania, telefon  kontaktowy,
b.    przesłać odpowiedzi na pytania konkursowe (dalej:  "Odpowiedź") za pomocą formularza konkursowego,:
i.    Pytanie otwarte: ,,Dlaczego Twoje stopy potrzebują Velvet Smooth - elektrycznego pilnika do stóp?"  
ii.    Pytania zamknięte:
Twoja Płeć to: a) Kobieta, b) Mężczyzna,
Twój wiek: a) 18 - 24, b) 25 - 35, c)  36 - 50, d) 51+
Miejscowość: a) Wieś, b) Miasto do 100 tys., c) Miasto powyżej 100 tys.
c.    wypełniając formularz rejestracyjny, Uczestnik Konkursu potwierdza, że zapoznał się                     z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia oraz na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów realizacji Konkursu, w tym w celu wydania Nagrody oraz w celu publikacji w ramach listy Laureatów,  
d.    Uczestnik musi wysłać za pomocą przycisku [wyślij] prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny.
2.    Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w pkt. 1 powyżej, powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.
3.    Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.
4.    Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie nieograniczoną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.
5.    Powołana Komisja Konkursowa, składająca się z pracowników Organizatora oraz Reckitt Benckiser, dokona wyboru 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników (dalej: "Testerzy"), biorąc pod uwagę:
a.    pomysłowość Uczestników oraz poziom merytoryczny jak również artystyczny nadesłanych Odpowiedzi,  
b.    kreatywność.
6.    Uczestnik wybrany na Testera przez Komisję Konkursową otrzyma od Organizatora powiadomienie o zaproszeniu do Testu. Powiadomienia zostaną rozesłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, w terminie 3 dni od wyłonienia testerów.    

III. Zasady II etapu Konkursu:

1.    II etap Konkursu trwa od dnia 13.02.2014 r. od godziny 10:00 do dnia 23.02.2014 r. do godziny 23:59:59.
2.    Organizator prześle Testerom elektryczne pilniki do stóp Scholl, przeznaczone do testowania (po jednej dla każdego Testera). Pilniki zostaną wysłane Testerom na koszt Organizatora pocztą lub pocztą kurierską do dnia 13.02.2014 r.
3.    Zadaniem Testerów w II etapie Konkursu jest przesłanie przez Testera do dnia 23 lutego 2014 r. do godziny 23:59:59 co najmniej jednej opinii (dalej:  "Opinia") dotyczącej testowanego elektrycznego pilnika do stóp Scholl  na adres konkurs.info@firma.interia.pl. Opinia powinna składać się  z minimum 1000 (tysiąc) znaków.
4.    Brak przesłania przez Testera Opinii w terminie wskazanym powyżej oznacza rezygnację Testera z dalszego udziału w Konkursie. W takiej sytuacji Tester zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu Organizatorowi na adres jego siedziby otrzymanego do testowania elektrycznego pilnika do stóp Scholl, na koszt Testera.

IV. Zasady wspólne dla obu etapów Konkursu

1.    Zamieszczając Odpowiedź oraz Opinię i akceptując Regulamin Konkursu, w zakresie,
w jakim stanowią one utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Odpowiedzi i Opinii oraz że tym samym wyraża zgodę na jej publikację w portalu www.interia.pl i jej udostępnienie użytkownikom portalu www.interia.pl. Wykorzystanie Odpowiedzi i Opinii zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich.
2.    Z chwilą zgłoszenia przez Uczestnika Odpowiedzi i Opinii do Konkursu Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Odpowiedzią i Opinią według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie,
b.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedzi i Opinie, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,
c.    w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi i Opinii w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z tych opracowań odbywać się będzie pod imieniem Uczestnika oraz miastem w którym mieszka.
3.    Ponadto Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody, opracowań Odpowiedzi i Opinii, poprzez dokonywanie zmian, w szczególności poprawek, skrótów itp. oraz na korzystanie przez Organizatora
z tych opracowań ze wskazaniem imienia i nazwiska Uczestnika.
4.    Niedopuszczalne jest zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu Odpowiedzi i Opinii, która zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za społecznie niewłaściwe, naganne moralnie, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, sprzeczne z dobrymi obyczajami, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, które mogą być odebrane jako społecznie naganne, a także jeżeli zawierają treści reklamujące produkty konkurencyjne do produktów do pielęgnacji stóp marki Scholl bądź reklamujące konkurentów producenta tych produktów.
5.    Organizator oświadcza, że:
a.     w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację Odpowiedzi i Opinii, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia odpowiedzi oraz dyskwalifikacji Uczestnika,
b.    zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez uczestników Konkursu Odpowiedzi i Opinii oraz odmowy ich umieszczenia na stronach konkursowych w przypadku, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich. W szczególności Organizator będzie usuwał Odpowiedzi i Opinie o charakterze erotycznym, pornograficznym, ksenofobicznym, rasistowskim,
c.    Odpowiedzi i Opinie niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne zgodnie z postanowieniami z Regulaminu, nie biorą udziału w Konkursie.
6.    Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia Odpowiedzi i Opinii, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w nim treści są niezgodne z niniejszym Regulaminem,  w szczególności,  mogą naruszać przepisy prawa, mogą stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw osobistych osoby trzeciej, bądź ich umieszczenie jest niedopuszczalne.

V. Rozwiązanie Konkursu

1.    Spośród wszystkich Opinii przesłanych przez Testerów w ramach II etapu Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni 2 (słownie: dwóch) Uczestników (zwanych dalej "Zwycięzcami Konkursu"), których Opinie zostały ocenione jako najlepsze. Dokonując oceny Opinii Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę ich poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Uczestników.  
2.    Wyłonienie Zwycięzców Konkursu nastąpi do dnia 27.02.2014 r. do godziny 23:59:59.
3.    Wyłonienia Zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa, składająca się z trzech osób powołanych przez Organizatora i Reckitt Benckiser, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezstronności i przejrzystości Konkursu. Na każdego członka Komisji przypada jeden głos, przy czym decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
4.    Informacje o Zwycięzcach Konkursu tj. imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania opublikowane zostaną przez Organizatora na Stronie Konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia.
5.    Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w Konkursie przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres mailowy podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, w ciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu przez Komisję Konkursową (dalej: "Wiadomość e-mail"). Organizator wysyła Wiadomość  e-mail w celu:
a)     poinformowania Zwycięzcy o przyznaniu Nagrody,
b)     ustalenia adresu Zwycięzcy w Polsce dla doręczeń, danych kontaktowych, tj. numeru telefonu do kontaktu ze Zwycięzcą, a także danych wynikających z dokumentu tożsamości, tj.: imię, nazwisko, adres zameldowania, jak również danych niezbędnych do rozliczenia podatku od Nagrody,
c)     poinformowania Zwycięzcy o sposobie i zasadach wydania Nagrody.
6.    Każdy Uczestnik, w przypadku skontaktowania się z nim przez Organizatora w celu przyznania Nagrody, zobowiązany jest podać wszystkie dane wskazane w pkt 5 Regulaminu powyżej, niezbędne do wydania Nagrody, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania przez Organizatora zapytania o podanie danych. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, zmiany podanego adresu do korespondencji lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia Nagrody Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.

VI. Nagrody

1.    Nagrodami w Konkursie są:
a)    dla każdego Testera biorącego udział w II etapie Konkursu i spełniającego wszystkie warunki wskazane w Regulaminie - jeden Elektryczny pilnik do stóp Scholl o wartości 169,99 zł brutto, otrzymana przez Testera w ramach Konkursu do testowania,
b)    dla każdego Zwycięzcy Konkursu - oprócz nagrody wskazanej w punkcie a) powyżej - Zestaw Scholl:
i.    Scholl Dezodorant do stóp Fresh Step 150 ml.
ii.    Scholl Dwustronny pilnik do stóp.
iii.    Scholl Krem regenerujący do suchej skóry 60 ml.
iv.    Dezodorant do stóp 3 w 1

2.    Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
3.    Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
4.    Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
5.    Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców Konkursu w ciągu 14 dni od ich wyłonienia przez Organizatora, pocztą polską lub pocztą kurierską na adres w Polsce, wskazany przez Zwycięzcę Konkursu w formularzu rejestracyjnym. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany podpisać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.
6.    W przypadku, gdy Zwycięzca poda błędne lub nieprawdziwe dane, a przesyłka wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres zostanie zwrócona Organizatorowi z uwagi na nie podjęcie przez Zwycięzcę, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do czasu jej odebrania przez Zwycięzcę.

VII.    Dane osobowe

1.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz dostarczenia i realizacji Nagród, a także w celu publikacji listy Zwycięzców.
2.    Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla realizacji prawa do nagrody.
3.    Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. s. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków.
4.    Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację dla celów wyłonienia zwycięzcy i/lub doręczenia nagrody.
5.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureata i rozliczenia i doręczenia nagrody.
6.    Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z realizacją Konkursu wszelkie dane osobowe Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

I.     Reklamacje

1.    Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane w trakcie trwania Konkursu oraz w terminie 80 (słownie: osiemdziesięciu) dni kalendarzowych od daty wyłonienia ostatniego ze Zwycięzców Konkursu (decyduje data nadania reklamacji na adres Organizatora).
2.    Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności i być skierowana  za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres Organizatora, tj.: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków.
3.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika składającego reklamację, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od jej otrzymania przez Organizatora.
5.    Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
6.     Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

II.    Postanowienia końcowe

1.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia konkursowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami.
2.    Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Dowiedz się więcej na temat: Scholl

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje