Regulamin konkursu „Od zdrowia do urody”

I          Postanowienia ogólne

1.       Konkurs "Od zdrowia do urody" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

2.       Fundatorem nagród jest Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000021960, NIP: 5262409388 wysokość kapitału zakładowego:  1 000 000.00 zł (zwaną dalej "Fundatorem"

3.       Konkurs rozpoczyna się dnia 5.12.2017 r. i trwa do dnia  19.12.2017 r. do godziny 23:59:59.

4.       Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.styl.pl/raport-od-zdrowia-do-urody/konkurs/news-konkurs-od-zdrowia-do-urody,nId,2473212 (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej ,,Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.       Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu:

1)      10 ( słownie: dziesięciu) zwycięzców nagrody głównej,

których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale II ust. 11 pkt. 2 Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez komisję konkursową.

7.       Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

1)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

2)      jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

8.       Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II        Zasady Konkursu

9.       Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wygranej może otrzymać tylko jedną nagrodę.

10.   Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją Konkursową").

11.   Zadaniem Uczestników jest:

1)          wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, tj. http://www.styl.pl/raport-od-zdrowia-do-urody/konkurs/news-konkurs-od-zdrowia-do-urody,nId,2473212 w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;

2)          wykonać zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu odpowiedzi na 1 (słownie: jedno) pytanie otwarte: "Napisz, jak pielęgnujesz swoją skórę zimą." (zwaną dalej ,,Materiałem") i przesłać Materiał do Organizatora za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej (oraz kliknąć w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem).

3)          wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym oraz publikację przez Organizatora na Stronie Konkursowej: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.

12.   Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w ust. 11 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby Uczestnik nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

13.Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Fundatora dla własnych celów marketingowych oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesyłanej przez Fundatora na wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres elektroniczny.

14.   Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze:

1)      10 ( słownie: dziesięciu) zwycięzców nagrody głównej (zwani dalej "Zwycięzcami"),

15.   Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:

1)      udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

a)       zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

b)      wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

c)       łączenie z innymi utworami lub podział na części,

d)      dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter,

e)      wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

f)        w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

2)      udziela zgody na publikację Materiału na warunkach opisanej powyżej licencji, w tym bez noty autorskiej,

3)               udziela zgody na publikację przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy,

4)               jest autorem Materiału oraz, że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do Materiału, który zamieszcza i jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,

5)               przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

6)               nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zamieszczonego Materiału, które uniemożliwiałaby zgłoszenie Materiału do Konkursu.

III      Rozwiązanie Konkursu

16.   Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców w dniu 21.12.2017.

17.   Zwycięzcami zostaną Uczestnicy, których Materiał Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.

18.   Dokonując wyboru Zwycięzców Komisja Konkursowa będzie oceniać oryginalność, poziom merytoryczny i językowy Materiałów oraz sposób ujęcia tematu.

19.   Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

a)       nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b)      wyłonienie Zwycięzców,

c)       rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

20.   Informacje o osobach Zwycięzców, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia.

21.   O przyznaniu  nagród Zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

22.   W przypadku:

1)      nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody  w terminie 14 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy lub

2)      stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu, naruszenia przez Zwycięzcę postanowień Regulaminu,

3)      braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 14 dni od dnia wyłonienia Zwycięzców,

Nagroda konkursowa przepada na rzecz Organizatora, a Zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy oraz prawo do otrzymania nagrody. W takim wypadku Organizator ma prawo przyznać nagrodę kolejnemu z listy Uczestnikowi, którego Materiał Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.

IV      Nagrody

23.   Nagrodami w Konkursie jest:  

1)        10 (słownie: dziesięć) zestawów kosmetyków, po jednym dla każdego Zwycięzcy, o wartości rynkowej 400 (słownie czterysta) zł każdy. W skład zestawu wchodzi: Woda termalna Avene 150 ml, Płyn micelarny 200 ml, Krem nawilżający Hydrance Optimale 40 ml , Krem kojący pod oczy 10 ml, Rozświetlający puder mozaikowy , Trixera Zel pod prysznic 400 ml + kosmetyczka.

24.   Zwycięzca ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

25.   Organizator roześle nagrody pocztą kurierską, wyłącznie na adres zamieszkania podany w formularzu konkursowym, który znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od daty publikacji listy Zwycięzców na Stronie Konkursowej.

26.   Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

27.   Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

28.   Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

29.   Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

V        Postanowienia końcowe

30.Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w celach organizacji Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wykonywania licencji, o której mowa w ust. 14, realizacji prawa do nagród oraz rozpatrzenia reklamacji. Dane Uczestników mogą być przetwarzane przez Fundatora, jako administratora tych danych, w celach marketingowych, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na to zgodę.

31.   Uczestnicy mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

32.   Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

33.   Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

34.   Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

35.   Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi Zwycięzców, zostaną poddane anonimizacji.

36.   Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty opublikowania listy Zwycięzców na Stronie Konkursowej(decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

37.   Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

38.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

39.   Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

40.   Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje