Regulamin konkursu

"Zostań testerką Eveline Cosmetics"

I.          Postanowienia ogólne

1.      Konkurs "Zostań testerką Eveline Cosmetics" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

2.      Fundatorem nagród jest Eveline Cosmetics Brand Concept Development sp. z o.o 90-245 Łódź, ul. Wierzbowa 18 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000616530, NIP 7252131923 (zwaną dalej "Fundatorem").

3.      Konkurs rozpoczyna się dnia 24.08.2017 r. i trwa do dnia  08.10.2017 r. do godziny 23:59:59, z tym zastrzeżeniem, że rejestrowanie się w Konkursie w celu wykonywania zadań konkursowych, o których jest mowa poniżej, możliwe będzie jedynie do dnia 17.09.2017 r. do godziny 23:59:59 włącznie.

4.      Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.styl.pl/artykul-sponsorowany/news-konkurs-urode-zawdzieczam,nId,2427244 (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.      Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, 100 (słownie: stu) Uczestników do  testowania produktu Eveline Rose Revita Expert (zwani dalej "Testerami").

7.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

1)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

2)      jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

8.      Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II. Zasady I etapu Konkursu

9.      Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej:

1)      I etap w dniach 24.08.2017 - 17.09.2017, polegający na wyłonieniu  100 (słownie: stu) Testerów na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Uczestników na pytania wskazane w ust. 13 pkt. 2,

2)      II etap w dniach 25.09.2017 - 08.10.2017  - Testerzy wyłonieni w I etapie Konkursu testują przedmiot testu, wskazany w rozdziale I ust. 6.

10.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku spełnienia wymogów określonych w Regulaminie może otrzymać tylko jedną nagrodę, za wyjątkiem Uczestników, którzy zostali wyłonieni zgodnie z ust. 29 zd. drugie Regulaminu.

11.  Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją Konkursową").

12.  Komisja Konkursowa dokona wyboru 100 (słownie: stu) Uczestników, którzy wezmą udział w testach produktu Eveline Rose Revita Expert (zwanym dalej "Testem").

13.  Zadaniem Uczestników I etapu Konkursu jest:

1)      wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, tj. http://www.styl.pl/artykul-sponsorowany/news-konkurs-urode-zawdzieczam,nId,2427244 w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;

2)      wykonać zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu odpowiedzi na 1 (słownie: jedno) pytania otwarte:

1.       Jaki jest Twój ulubiony składnik kremu i dla czego jest dla Ciebie tak ważny?

i przesłać do Organizatora odpowiedź (zwana dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej (oraz kliknąć w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem).

3)      wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie, oraz zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji przesyłek przedmiotu Testu.

14.  Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z wymogów przedstawionych w ust. 13 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

15.  Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze 100 (słownie: stu) Testerów. Dokonując wyboru Testerów Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Materiałów nadesłanych przez Uczestników.

16.  Wyłonienie Testerów nastąpi dnia 20.09.2017

17.  Uczestnik wybrany na Testera przez Komisję Konkursową otrzyma od Organizatora powiadomienie o zaproszeniu do Testu. Powiadomienia zostaną rozesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym do dnia 22.09.2017 r.

18.  Organizator roześle przedmiot Testu do Testerów pocztą lub pocztą kurierską do dnia 22.09.2017 r.

III. Zasady II etapu Konkursu:

19.  II etap Konkursu trwa od dnia 25.09.2017 do dnia 08.10.2017 r. do godziny 23:59.

20.  Tester do dnia 08.10.2017 r.:

1)             po otrzymaniu i korzystaniu z przesłanego produktu prześle swoją opinię o produkcie (zwaną dalej ,,Opinią") na adres e-mail konkursy.info@firma.interia.pl. Tester w tytule wiadomości powinien wpisać: [swoje imię i nazwisko, Test Eveline],

21.  Tester może przesłać nieograniczoną ilość Opinii.

22.  W przypadku, gdy Tester nie wykona zobowiązań określonych w ust. 20 oraz nie spełni postanowień Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru na jego miejsce kolejnego Uczestnika, którego Materiał został oceniony najwyżej przez Komisję Konkursową, w tym do odpowiedniego przedłużenia czasu trwania Konkursu celem umożliwienia nowemu Testerowi przetestowanie produktu oraz przesłanie opinii o produkcie. Jest to równoznaczne z rezygnacją Testera z dalszego udziału w Konkursie.

IV. Zasady wspólne dla obu etapów Konkursu

23.  Przesyłając Materiał oraz Opinię, Uczestnik oświadcza, że:

1)        wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Testera,

2)      udziela nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału oraz Opinii przez Organizatora i Fundatora na następujących polach eksploatacji:

a)      zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału i Opinii, wprowadzania Materiału oraz Opinii do pamięci komputera,

b)      wprowadzania MateriałuOpinii do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

c)      łączenie z innymi utworami lub podział na części,

d)      wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

e)      w zakresie rozpowszechniania MateriałuOpinii w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału i Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego,

3)      udziela zgody na publikację Materiału i Opinii na warunkach opisanej powyżej licencji, w tym, według wyboru Organizatora, bez noty autorskiej obejmującej imię i nazwisko,

4)      jest autorem Materiału lub Opinii oraz przysługuje mu całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do Materiału lub Opinii i jest uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń,

5)      przesłany Materiał lub Opinia nie naruszają praw osób trzecich oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

24.  Wysyłając Materiał lub Opinię, Tester jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora lub Fundatora opracowania przesłanego Materiału lub Opinii, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału lub Opinii na stronach internetowych Organizatora lub Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony ich charakter.

25.  Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zwrotu od Uczestnika udostępnionego do testowania przedmiotu Testu, w każdym czasie w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego któregokolwiek z postanowień Regulaminu.

26.  Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanych przez Uczestników Materiałów oraz Opinii oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

V. Rozwiązanie Konkursu

27.  Wyłonienia Testerów wskazanych w ust. 15 Regulaminu dokona Komisja Konkursowa w terminie do 13.10.2017.

28.  Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      wyłonienie Testerów,

3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

29.  Tester, który spełni wszystkie postanowienia Regulaminu, w tym prześle Opinię na temat przedmiotu Testu do dnia 08.10.2017 roku, po  uprzedniej weryfikacji przez Komisję Konkursową, staje się jednocześnie zwycięzcą Konkursu. Dodatkowo 5 (słownie: pięciu) Testerom, których Opinia została oceniona najwyżej przez Komisję Konkursową zostanie przyznana nagroda, o której mowa w rozdziale VI ust. 31 pkt 2. Wyłonienie Testerów, o których mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi w terminie, o którym mowa w ust. 27 powyżej.

30.  Informacje o osobach Testerów, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia Testerów.

VI. Nagrody

31.  Nagrodami w Konkursie są:

1.      100 (słownie: sto) zestawów kosmetyków Eveline Rose Revita Expert składającego się z 3 produktów:

1)             1. Kremu do twarzy (30 albo 40+)

2)             2. kremu pod oczy oraz

3)             3. Kremu - maski z linii ROSE Revita Expert  

otrzymanych przez Testerów w ramach Konkursu do testowania, po 1 dla każdego Testera, który spełnił wszystkie warunki wskazane w Regulaminie, w tym przesłał Opinię w terminie określonym w rozdziale III ust. 20, - o wartości  77,19 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem złotych dziewiętnaście groszy).

2.      5 (słownie: pięć) Zestawów kosmetyków marki Eveline:

1)             odżywka do paznokci 8 w 1 sensitive 12 ml

2)             odżywka do paznokci stóp 9 w 1 12 ml

3)             odżywka do skórek 12 ml

4)             oliwka do paznokci perfume oil 12 ml dolce vita

5)             botanic expert ultranawilżanie mleczko bambus i aloes 350 ml

6)             luksusowe serum ujędrniające z drobinkami złota 250ml

7)             New Aqua Hybrid Gel Formula, bogate regenerujące serum - żel noc każdy rodzaj cery 50ml

8)             błyszczyk do ust all in one 4,5 ml nr 111

dla 5 Testerów (po jednym dla każdego Testera), których Opinia Komisja Konkursowa oceniła najwyżej - o wartości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych, zero gr.).

32.  Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody lub na ich równowartość pieniężną.

33.  Fundator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu kosztów udostępnionego Uczestnikowi konkursu przedmiotu Testu w przypadku braku przesłania Opinii lub naruszenia przez Testera warunków Regulaminu.

34.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

35.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

36.  Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Tester traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

VII. Postanowienia końcowe

37.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, rozpatrywania reklamacji oraz w celach archiwalnych. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

38.  Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych dla celów Konkursu jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

39.  Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

40.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

41.  Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, za wyjątkiem danych Testerów, zostaną poddane anonimizacji.

42.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty opublikowania listy Testerów (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

43.  Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

44.  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

45.  Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

46.  Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje