REGULAMIN

Regulamin konkursu „Testowanie VICHY Slow Age”

I.          Postanowienia ogólne

1.      Konkurs "Testowanie VICHY Slow Age" (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

2.      Fundatorem nagród jest L’OREAL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000063684, NIP: 5240303375 (zwaną dalej "Fundatorem").

3.      Konkurs rozpoczyna się dnia 14.12.2016 r. i trwa do dnia 8.01.2017 r. do godziny 23:59:59, z tym zastrzeżeniem, że rejestrowanie się w Konkursie w celu wykonywania zadań konkursowych, o których jest mowa poniżej, możliwe będzie do dnia 21.12.2016 r. do godziny 23:59:59 włącznie.

4.      Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem  http://www.styl.pl/raporty/raport-go-slow/konkurs/news-konkurs-vichy-go-slow,nId,2296630 (zwanej dalej "Stroną Konkursową").

5.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.      Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, 50 (słownie: pięćdziesięciu) Uczestników do  testowania produktów 50 sztuk kremu VICHY Slow Age (zwanych dalej "Testerami").

7.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

1)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu,

2)      jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

8.      Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II.        Zasady I etapu Konkursu

9.      Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej:

1)      I etap w dniach 14.12.2016 - 21.12.2016, polegający na wyłonieniu 50 (słownie: pięćdziesięciu) Testerów na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Uczestników na pytania konkursowe wskazane w ust. 12 pkt. 2.,

2)      II etap w dniach 27.12.2016 - 8.01.2017  - testerzy wyłonieni w I etapie Konkursu testują przedmiot testu, wskazany w rozdziale I ust. 6.

10.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

11.  Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją Konkursową").

12.  Komisja Konkursowa dokona wyboru 50 (słownie: pięćdziesięciu) Uczestników, którzy wezmą udział w Teście. Zadaniem Uczestników I etapu Konkursu jest:

1)      wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, tj. http://www.styl.pl/raporty/raport-go-slow/konkurs/news-konkurs-vichy-go-slow,nId,2296630 w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;

2)      wykonać zadanie konkursowe, polegające na wskazaniu odpowiedzi na 3 (słownie: trzy) pytania zamknięte oraz udzieleniu odpowiedzi na 1 (słownie: jedno) pytanie otwarte: Jak sobie radzisz  z szybkim tempem życia i jaka jest Twoja recepta na spokój? (Odpowiedź powinna zawierać min. 250 i max 4000 znaków ze spacjami)

i przesłać do Organizatora odpowiedzi (zwane dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej (oraz kliknąć w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem),

3)      wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,

4)      wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji przesyłek przedmiotu Testu,

13.  Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w ust. 12 pkt. 1 - 4 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

14.  Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Fundatora w celach marketingowych oraz handlowych.

15.  Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze 50 (słownie: pięćdziesięciu) Uczestników, którzy wezmą udział w Teście (zwanych dalej "Testerami"). Dokonując wyboru Testerów Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Materiałów nadesłanych przez Uczestników.

16.  Uczestnik wybrany na Testera przez Komisję Konkursową otrzyma od Organizatora powiadomienie o zaproszeniu do Testu. Powiadomienia zostaną rozesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym do dnia 23.12.2016r

17.  Zestawy kosmetyków VICHY Slow Age do testów dostarcza Organizator.

18.  Organizator roześle zestawy kosmetyków do Testerów pocztą lub pocztą kurierską do dnia 27.12.2016 r.

III.      Zasady II etapu Konkursu:

19.  II etap Konkursu trwa od dnia 27.11.2016 do dnia 8.01.2017 r. do godziny 23:59.

20.  Tester do dnia 8.01.2017 r. po otrzymaniu i korzystaniu z przesłanego zestawu kosmetyków prześle swoją opinię o produkcie (zwaną dalej ,,Opinią") w formie udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie przesłanej przez Organizatora na adres mailowy podany w formularzu konkursowym. Tester może przesłać nieograniczoną ilość Opinii.

21.  W przypadku, gdy Tester nie wykona zobowiązań określonych w ust. 20 Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu równowartości przesłanego przedmiotu testu bądź do odesłania przedmiotu testu, który nie był używany przez Testera. W przypadku nieskorzystania z przedmiotu testu z przyczyn niezależnych od Testera, koszty przesyłki pokrywa Organizator. Sytuacja opisana powyżej jest równoznaczna z wykluczeniem Testera z dalszego udziału w Konkursie. Zwrotu produktu należy dokonać na adres siedziby Organizatora.

IV.     Zasady wspólne dla obu etapów Konkursu

22.  Przesyłając Materiał oraz Opinię, Uczestnik oświadcza, że:

1)      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Materiału oraz Opinii przez Organizatora i Fundatora następujących polach eksploatacji:

a)      zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału i Opinii, wprowadzania Materiału oraz Opinii do pamięci komputera,

b)      wprowadzania MateriałuOpinii do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

c)      łączenie z innymi utworami lub podział na części,

d)      wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

e)      w zakresie rozpowszechniania MateriałuOpinii w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału i Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

2)        udziela zgody na publikację Materiału i Opinii na warunkach opisanej powyżej licencji z notą autorską obejmującą jego imię i nazwisko, w tym na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu.

23.  Wysyłając Materiał lub Opinię, Tester jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora lub Fundatora opracowania przesłanego Materiału lub Opinii, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału lub Opinii na stronach internetowych Organizatora lub Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony ich charakter.

24.  Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanych przez Uczestników Materiałów oraz Opinii oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

V.       Rozwiązanie Konkursu

25.  Wyłonienia Testerów wskazanych w ust. 15 Regulaminu dokona Komisja Konkursowa.

26.  Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      wyłonienie Testerów,

3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

27.  Tester, który spełni wszystkie postanowienia Regulaminu, w tym prześle Opinię na temat przedmiotu Testu do dnia 8.01.2017 roku, po  uprzedniej weryfikacji przez Komisję Konkursową, staje się jednocześnie zwycięzcą Konkursu.

28.  Informacje o osobach Testerów, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia Testerów.

29.  O przyznaniu  nagród zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

VI.     Nagrody

30.  Nagrodami w Konkursie jest  50 (słownie: pięćdziesiąt) kremów VICHY Slow Age, o wartości 109 zł każdy  

31.  Zwycięzca Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

32.  Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

33.  Fundator przekaże do testów 50 kosmetyków VICHY Slow Age.

34.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

35.  Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

36.  Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

VII.   Postanowienia końcowe

37.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, wykonywania licencji, o której mowa w ust. 24, wysyłki nagród i w celach archiwalnych.

38.  Dane Uczestników mogą być przetwarzane przez Fundatora w celach marketingowych i handlowych, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na tego typu przetwarzanie  zgodę.

39.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

40.  Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć w przypadku podania danych dla celów uczestnictwa w Konkursie jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Organizatora lub Fundatora w zakresie wskazanym w ust.39-41 powyżej.

41.  Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

42.  Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

43.  Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, poza Testerami, zostaną poddane anonimizacji.

44.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

45.  Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

46.  Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

47.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

48.  Wszelkie roszczenia z tytułu wad przyznanych nagród należy kierować do Fundatora.

49.   Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje