Przejdź na stronę główną Interia.pl

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU ,,Najlepsza zimowa stylizacja"

I          Postanowienia ogólne

1.       Konkurs ,, Najlepsza zimowa stylizacja " (zwany dalej ,,Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej ,,Organizatorem").

2.       Fundatorem nagród jest    C. & J. Clark Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-803), Al. Jerozolimskie 56C,  zarejestrowaną w Warszawie, w Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233617, NIP: 527-246-83-17 (zwaną dalej ,,Fundatorem").

3.       Konkurs rozpoczyna się dnia 19.11.2015 r. i trwa do dnia 30.11.2015 r. do godziny 23:59:59.

4.       Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.styl.pl/raporty/raport-stylowa-zima/news-wez-udzial-w-konkursie-na-najlepsza-zimowa-stylizacje,nId,1923611     (zwanej dalej ,,Stroną Konkursową").

5.       Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej ,,Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu 24 (dwudziestu czterech) zwycięzców nagrody głównej których wykonane zadanie konkursowe, określone w rozdziale II ust. 11 pkt. 2 Regulaminu zostanie ocenione najwyżej przez komisję konkursową.

6.       Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:

1)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich,

2)      jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

8.       Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazane w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

II        Zasady Konkursu

9.      Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

10.   Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników (zwana dalej ,,Komisją Konkursową").

11.   Zadaniem Uczestników jest:

1)          wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, tj. http://www.styl.pl/raporty/raport-stylowa-zima/news-wez-udzial-w-konkursie-na-najlepsza-zimowa-stylizacje,nId,1923611  w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;

2)          wybrać w jakim wydarzeniu Uczestnik chciałby uczestniczyć,

3)      wykonać zadanie konkursowe, polegające na wykonaniu zadania konkursowego polegającego na  ,, przygotowaniu  kolażu ubrań/akcesoriów inspirowanych zimowymi trendami i przesłaniu zdjęcia wraz opisem. Opis powinien zawierać min. 250 i max 4000 znaków ze spacjami a zdjęcie powinno zostać zapisane w formacie .jpeg, .jpg, .png  ". Zdjęcie nie może zawierać wizerunku.

i przesłać do Organizatora (wykonane zadanie konkursowe zwane jest dalej ,,Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej (oraz kliknąć w link potwierdzający rejestrację przesłany e-mailem).

4)          wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie,

5)          wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym oraz publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu,

12.   Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w ust. 11 powyżej, albo przesłanie  w ramach zadania konkursowego rozpoznawalnego wizerunku uczestnika Konkursu lub innej osoby trzeciej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

13.   Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze 24 (słownie: dwudziestu czterech) zwycięzców nagrody głównej:

a.           6 z pośród Uczestników  deklarujących chęć wzięcia udziału w Warszawie w dacie 08 grudnia 2015

b.           6 z pośród Uczestników deklarujących chęć wzięcia udziału w Warszawie w dacie 09 grudnia 2015

c.           6 z pośród Uczestników deklarujących chęć wzięcia udziału w Gdyni w dacie 14 grudnia 2015

d.           6 z pośród Uczestników deklarujących chęć wzięcia udziału w Gdańsku w dacie 15 grudnia 2015

14.   Przesyłając Materiał, Uczestnik oświadcza, że:

1)      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Materiału przez Organizatora następujących polach eksploatacji:

a)      zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania Materiału do pamięci komputera,

b)      wprowadzania Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

c)       łączenie z innymi utworami lub podział na części,

d)      dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jej charakter.

III      Rozwiązanie Konkursu

16.   Komisja Konkursowa wyłoni laureatów wskazanych w ust. 6 niniejszego Regulaminu. Wyłonienie nastąpi w dniu 2.12.2015 z tym zastrzeżeniem, że Komisja Konkursowa może nie wyłonić żadnej, albo kilku Zwycięzców w ramach zadeklarowanego przez Uczestników w punkcie 11.2, z uwagi na brak odpowiedniej liczby Uczestników lub niski poziom nadesłanych Materiałów.

17.   Zwycięzcami zostaną Uczestnicy, których Materiał Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.

18.   Dokonując wyboru zwycięzców Komisja Konkursowa będzie oceniać oryginalność, poziom merytoryczny i językowy Materiałów oraz sposób ujęcia tematu.

19.   Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      wyłonienie zwycięzców,

3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

20.   Informacje o osobach zwycięzców, tj. imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia.

21.   O przyznaniu  nagród zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu pięciu dni roboczych od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym.

22.   W przypadku:

1)      nieodebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie 6 dni od jej wysłania przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu lub

2)      stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu, naruszenia przez zwycięzcę postanowień Regulaminu,

Nagroda przepada na rzecz Organizatora, a zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody.

IV      Nagrody

23.   Nagrodami w Konkursie są:  

1)      24( słownie: dwadzieścia cztery) nagrody główne:

a) 6 podwójnych zaproszeń po jednym zaproszeniu dla każdego Laureata uprawniającym do wstępu na wieczór z Clarksem w którym odbędzie się pokaz nowej kolekcji obuwie i akcesoriów firmy i spotkanie się ze stylistą i makijażystką · 8. 12 Wtorek Warszawa Złote Tarasy

b) 6 podwójnych zaproszeń po jednym zaproszeniu dla każdego Laureata uprawniającym do wstępu na wieczór z Clarksem w którym odbędzie się pokaz nowej kolekcji obuwie i akcesoriów firmy i spotkanie się ze stylistą i makijażystką 9.12 Środa Warszawa Złote Tarasy

c) 6 podwójnych zaproszeń po jednym zaproszeniu dla każdego Laureata uprawniającym do wstępu na wieczór z Clarksem w którym odbędzie się pokaz nowej kolekcji obuwie i akcesoriów firmy i spotkanie się ze stylistą i makijażystką 14.12 Poniedziałek Gdynia Centrum Riviera

d) 6 podwójnych zaproszeń po jednym zaproszeniu dla każdego Laureata uprawniającym do wstępu na wieczór z Clarksem w którym odbędzie się pokaz nowej kolekcji obuwie i akcesoriów firmy i spotkanie się ze stylistą i makijażystką
15.12 Wtorek Gdańsk Galeria Bałtycka

24.   Zaproszenie uprawnia do następujących świadczeń:

a)      Wstęp dla dwóch osób na  wyjątkowy wieczór w salonie Clarks, podczas którego zostanie zaprezentowana nowa kolekcja, omówione najnowsze trendy w tym sezonie.

b)      indywidualne porady stylistki i makijażystki.

c)      poczęstunek.

Zaproszenie nie obejmuje refundacji kosztów dojazdu z i na wieczór z Clarksem.

24.   Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

25.   Organizator   roześle nagrody - zaproszenia w formie zaproszeń na adres korespondencyjny podany w formularzu zgłoszeniowym w terminie  najpóźniej do 7.12.2015. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa powyżej.

26.   Zaproszenia, o których mowa w ust. 23 pkt. 1 lit. a i pkt.1 lit. b są zaproszeniami jednorazowymi, na okaziciela, ważnymi od momentu przybycia zwycięzcy na event.

27.   Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

28.   Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

29.   Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

30.   Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, zwycięzca traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

V        Postanowienia końcowe

32.   Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, wykonywania licencji, o której mowa w ust. 15 oraz realizacji prawa do nagród.

33.   Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

34.   Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora w zakresie wskazanym w ust.32 powyżej.

35.   Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

36.   Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.

37.   Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

38.   Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

39.   Reklamacje, które wpłynęły po terminie 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzców nie będą rozpatrywane.

40.   Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

41.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

42.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje