Regulamin

REGULAMIN KONKURSU "Wygraj stylowy parasol"

        I.            Postanowienia ogólne

1.      Konkurs "Wygraj stylowy parasol" " ", zwany dalej "Konkursem", organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL sp. z o. o. sp. k. w Krakowie z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 527-26-44-300 (zwana dalej "Organizatorem").

2.      Fundatorem nagród jest Witold Rogowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  "Kojen Rogowski Witold"  z siedzibą Nowy Dwór Mazowiecki ul. Śniadeckich 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki ,NIP: 9561486996  (zwaną dalej "Fundatorem").

3.      Konkurs rozpoczyna się dnia 25 listopada 2015  i trwa do dnia 10 grudnia 2015 r. do godziny 23:59:59.

4.      Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie spośród wszystkich zgłoszeń 5 (pięciu) zwycięzców nagrody głównej, których zadanie konkursowe określone w rozdziale II ust. 13 pkt. 3 zostało ocenione najwyżej przez komisję konkursową spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych do Konkursu.

5.      Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest za pomocą Internetu, poprzez stronę internetową http://www.styl.pl/raporty/raport-stylowe-parasole/news-wygraj-stylowy-parasol,nId,1907864  (zwanej dalej ,,Stroną Konkursową").

6.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

7.      Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz pod adresem http://www.styl.pl/raporty/raport-stylowe-parasole/news-wygraj-stylowy-parasol,nId,1907864    

8.      Uczestnikiem Konkursu (zwany dalej ,,Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba,  która spełnia łącznie poniższe kryteria:

1)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, lub Fundatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia,

2)      jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

3)      wykona czynności opisane w ust. 13 Regulaminu.

9.      Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazany w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

10.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

11.  Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej ,,Komisją Konkursową") powołana przez Organizatora, składająca się z 2 pracowników Organizatora i 1 pracownika Fundatora. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

1)      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

2)      wyłonienie zwycięzcy   Konkursu,

3)      rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

      II.            Zasady Konkursu

13.  Warunkiem udziału w Konkursie jest:

1)      poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Konkursowej pod adresem http://www.styl.pl/raporty/raport-stylowe-parasole/news-wygraj-stylowy-parasol,nId,1907864   , w tym podanie określonych w nim danych osobowych Uczestnika Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, adres e-mail, numer telefonu, ,

2)      wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym przygotowanym na potrzeby Konkursu, w tym w celu weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do prowadzenia kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem podanego przez Uczestnika adresu e-mail , a także realizacji przesyłki nagrody,

3)      wykonanie zadania konkursowego polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte:  Jak poprawiasz sobie humor w czasie deszczu? Opis powinien zawierać min. 250 i max 2000 znaków ze spacjami  

 i przesłaniu do Organizatora wykonane zadanie konkursowe (zwane dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej.

14.  Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że:

1)      zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje,

2)      posiada prawa autorskie do przesłanego Materiału a przesłany Materiał nie narusza praw osób trzecich,

3)      wyraża zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości  zamieszkania  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu zwycięzcy Konkursu,

4)      wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanego Materiału, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Materiału na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Materiału.

5)      udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Materiału przez Organizatora oraz Fundatora z prawem udzielania dalszych licencji na następujących polach eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie,

b)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,

c)      zwielokrotnianie, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego Materiału, wprowadzania ich do pamięci komputera,

d)      wprowadzanie Materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, łączenie z innymi utworami lub podział na części,

e)      w zakresie rozpowszechniania Materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego z prawem do dokonywania zmian o charakterze skrótów i podziału na części Materiału,

f)        rozpowszechniania Materiału bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika,

g)      wykorzystywanie Materiału do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora lub Fundatora (każdego z nich z osobna).

15.  Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w ust. 13 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację, tak jakby nie zgłaszał swego udziału w Konkursie.

16.  Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie takie Materiały, których wykorzystanie przez Organizatora lub Fundatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami, jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych.

17.  Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursu Materiału oraz odmowy jego publikacji w przypadku, gdy uzna, że treść Materiału narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich, a także w przypadku gdy Materiały zawierają treści reklamujące konkurentów Fundatora lub produkty konkurentów Fundatora.

18.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

    III.            Rozwiązanie Konkursu

19.  Wyłonienie zwycięzców (zwanego dalej ,,Zwycięzcami")  nagród głównych nastąpi w dniu 16   grudnia 2015 r. 

20.  Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego Materiał zostanie oceniony najwyżej przez Komisję Konkursową.

21.   Komisja Konkursowa kierując się poziomem merytorycznym i językowym oraz walorem artystycznym nadesłanych Materiałów dokona wyboru 5 (słownie: pięciu) Zwycięzców, którym przyzna  po jednej nagrodzie głównej.

22.  Informacje o osobie Zwycięzcy, tj. imię, nazwisko oraz  miejscowość zamieszkania  opublikowane zostaną na Stronie Konkursowej w ciągu trzech dni od daty  ich wyłonienia. 

23.  Zwycięzca  o przyznaniu nagród zostanie dodatkowo powiadomiony e-mailem, w ciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

24.  W przypadku:

1)      braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia Zwycięzcy,

2)      nieodebrania przez nią nagrody,

3)      niespełnienia postanowień Regulaminu,

Uczestnik, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy oraz prawo do otrzymania nagrody, zaś Komisja Konkursowa, kierując się kryteriami wskazanymi w ust. 21 przekaże nagrodę Uczestnikowi, którego Materiał jako drugi został oceniony najwyżej.

    IV.            Nagrody

25.  Nagrodami w Konkursie są:

1)      5 (słownie: pięć) nagród głównych - nagrodą główną jest jeden Parasol Birdcage - 1 Black o wartości  94 zł ( słownie dziewięćdziesiąt cztery złote),

26.  Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda  zobowiązuje się nie przenosić praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody składając  Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

27.  Zwycięzca traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

28.  Organizator wyśle do Zwycięzcy nagrodę pocztą lub poczta kurierską na adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazany w formularzu rejestracyjnym, w terminie 14 dni od daty wyłonienia Zwycięzcy. Koszty wysyłki ponosi Organizator.

29.  Zwycięzca obowiązany jest podsiać dokumenty stwierdzające odbiór nagrody.

     V.            Postanowienia końcowe

30.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, wykonywania licencji, o której mowa w ust. 14, i w celach archiwalnych.

31.  Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora lub Fundatora.

32.  Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym do realizacji prawa do nagrody.

33.  Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

34.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

35.  Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji z wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe Zwycięzcy oraz Laureatów z mocy prawa podlegają archiwizacji (rozliczenie podatkowe).

36.  Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia Zwycięzcy (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

37.  Reklamacje, które wpłynęły po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

38.  Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora - os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania.

39.  Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7  dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

40.  Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń wg przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, którym nie mógł zapobiec (siła wyższa).

41.  Niniejszy Regulamin chodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.

42.  Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

43.  Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy