I.          Postanowienia ogólne

1.       Konkurs "ZOSTAŃ TESTERKĄ KREMÓW NIVEA Q10!" " (zwany dalej "Konkursem"), organizowany jest przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL Sp. z o.o.) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300 (zwaną dalej "Organizatorem")

2.       Fundatorem nagród jest NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf, z siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań; wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, KRS nr 0000293724, NIP: 777-00-02-866 (zwaną dalej "Fundatorem");.  

3.       Konkurs rozpoczyna się dnia 28.08.2013 r. i trwa do dnia 13.10.2013 do godziny 23:59:59, z tym zastrzeżeniem, że zgłoszenie do udziału w Konkursie poprzez wypełnienie formularza konkursowego możliwe będzie jedynie do dnia 15.09.2013 r. do godziny 23:59:59.

4.       Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.styl.pl/NIVEA  (zwanej dalej "Stroną Konkursową") oraz na www.regulaminy.pl.

5.    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.       Przedmiotem Konkursu jest pozyskanie, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, 100 (słownie: stu) potencjalnych Uczestników, którzy chcieliby wziąć udział w testowaniu jednego z trzech rodzajów przeciwzmarszczkowego kremu NIVEA Q10 plus  (zwanymi dalej łącznie "kremem NIVEA Q10"), a następnie wybór 9 (słownie: dziewięciu) Zwycięzców Konkursu oraz 20 (słownie: dwudziestu) wyróżnionych, którzy prześlą najciekawsze prace konkursowe, o których mowa poniżej.

7.    Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, która poza warunkami wskazanymi w pkt. od II od IV Regulaminu, spełnia łącznie poniższe kryteria:

a)      jest osobą fizyczną i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub członkiem ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia,

b)      jest osobą pełnoletnią oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

8.    Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazany w Regulaminie) - odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

9.    Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej:

a.              I etap Konkursu odbędzie się w dniach od 28.08.2013 r. do 15.09.2013 r., polegać będzie na wyłonieniu 100 (stu) osób, spośród tych osób, które nadeślą odpowiedzi na zadanie konkursowe, i które będą następnie testowały wybrany przez Organizatora jeden z trzech kremów  NIVEA Q10 (dalej: "Testerzy"),

b.              II etap Konkursu odbędzie się w dniach  od 23.09.2013 r. do 13.10.2013 r.,  polegać będzie na ocenie przesłanych przez Testerów opinii na temat produktu, a w konsekwencji na wyłonieniu Zwycięzców konkursu oraz Rzetelnych testerów, spośród Testerów, którzy prześlą najciekawsze odpowiedzi konkursowe.

10.   Jeżeli liczba Uczestników, którzy zgłosili udział w pierwszym etapie Konkursu będzie mniejsza niż 100 (słownie: sto), Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia mniejszej liczby osób, które zostaną zaproszone do udziału w pierwszym etapie Konkursu.

11.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.

12.   Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech jego pracowników.

 

II. Zasady I etapu Konkursu

13.   I etap Konkursu trwa od dnia 28.08.2013 r. do dnia 15.09.2013 r. do godziny 23:59:59.

14.   Zadaniem Uczestników I etapu Konkursu jest:

  • wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Konkursowej, tj. www.styl.pl/NIVEA, opcjonalnie przesłanie zgłoszenia mailowo na adres nivea@bauer.pl lub listem na adres Wydawnictwa: Wydawnictwo Bauer, Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 6p, 04-028 Warszawa (decyduje data otrzymania zgłoszenia do 15.09),
  • podanie danych osobowych Uczestnika Konkursu, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia,

o     wykonanie zadania konkursowego, polegającego na:

    • Udzieleniu odpowiedzi na pytanie zamknięte (poprzez wybranie jednej z trzech możliwych odpowiedzi) o treści: "Chcę wygładzić zmarszczki oraz...

a)      intensywnie nawilżyć przesuszoną skórę,

b)      ożywić blask zmęczonej skóry,

c)       właściwie zadbać o cerę mieszaną

    • Oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte: "Jak wygląda Twoja codzienna pielęgnacja twarzy?"

  • przesłanie do Organizatora odpowiedzi na powyższe zadania konkursowe (zwane dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej,

o     wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie, w tym zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także w celu przesłania na adres zamieszkania Uczestnika przedmiotu testu lub nagrody,

o     wyrażenie zgody na publikację przez Organizatora na stronach internetowych portalu www.interia.pl imienia i nazwiska Uczestnika i miejscowości  zamieszkania,  w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy Konkursu,

o     udzielenie licencji na rzecz Organizatora i Fundatora w zakresie wskazanym w pkt. 23 Regulaminu.

15.   Niewykonanie przez Uczestnika któregokolwiek z zadań przedstawionych w pkt 14 powyżej powoduje automatyczną jego dyskwalifikację z Konkursu, a nadesłana przez niego odpowiedź konkursowa nie będzie brana pod uwagę.

16.   Komisja Konkursowa dokona oceny Materiałów nadesłanych przez Uczestników i wybierze 100 (słownie: stu) Uczestników, którzy wezmą udział w II etapie Konkursu (Testerzy). Dokonując wyboru Testerów Komisja Konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość materiałów nadesłanych przez Uczestników.

17.   Informacja o zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu zostanie opublikowana na stronie konkursowej do dnia 18.09.2013r.

18.   Uczestnik wybrany na Testera przez Komisję Konkursową otrzyma od Organizatora powiadomienie o zaproszeniu do Testu. Powiadomienia zostaną rozesłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail do dnia 18.09.2013 r.  W e-mailu będącym powiadomieniem Uczestnika o wyborze na Testera, Organizator zamieści link do formularza, za pomocą którego Tester wyrazi opinię o testowanym kremie NIVEA Q10, o czym mowa w punkcie 21 poniżej.

19.   Produkty do testów dostarcza Testerom Organizator na własny koszt.

20.   Organizator roześle kremy NIVEA Q10 do Testerów Pocztą Polską lub pocztą kurierską do dnia 23.09.2013 r.

 

III. Zasady II etapu Konkursu:

21.   II etap Konkursu trwa od dnia 23.09.2013 r. do dnia 13.10.2013 r. do godziny 23:59:59.

a)      po otrzymaniu i wypróbowaniu kremu NIVEA Q10, za pomocą odpowiedniego formularza, o którym mowa w punkcie 18 Regulaminu, prześle Organizatorowi swoją opinię o produkcie (dalej: Odpowiedź) do dnia 13.10.2013 r. Opinia Testera będzie składać się z odpowiedzi na kilka pytań zamkniętych dotyczących użytkowania testowanego kremu oraz odpowiedzi na pytanie otwarte

22.   Tester może przesłać nieograniczoną ilość Odpowiedzi.

 

IV. Zasady wspólne dla obu etapów Konkursu

23.   Przesyłając Materiał oraz Odpowiedź, Uczestnik oświadcza, że:

a.       udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Materiału przez Organizatora oraz Fundatora, każdemu z nich oddzielnie  w związku z przeprowadzeniem Konkursu,  publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych,

b.      udziela niewyłącznej, nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Odpowiedzi przez Organizatora oraz Fundatora każdemu z nich oddzielnie  (z prawem udzielania dalszych zezwoleń) na następujących polach eksploatacji:

                                   i.          zwielokrotniania (w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionej Odpowiedzi, wprowadzania Odpowiedzi do pamięci komputera, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

                                 ii.          wprowadzania Odpowiedzi do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,

                                iii.          łączenie z innymi utworami lub podział na części,

                               iv.          wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,

                                 v.          w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

c.       udziela zgody na publikację Odpowiedzi na warunkach opisanej powyżej licencji z notą autorską obejmującą jego imię i nazwisko.

24.   Wysyłając Odpowiedź, Tester jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie przez Organizatora oraz Fundatora opracowania przesłanej Odpowiedzi, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do opublikowania Odpowiedzi na stronach internetowych Organizatora oraz Fundatora, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony charakter Odpowiedzi.

25.   Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są ponadto do przestrzegania poniższych zasad:

a)        stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,

b)        niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, tj.: do celów komercyjnych i politycznych, sprzecznych z prawem oraz dobrymi obyczajami.

26.   Organizator odmówi opublikowania Odpowiedzi w przypadku, gdy ich treść będzie niezgodna z tematyką Konkursu, będzie naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.


V. Rozwiązanie Konkursu

27.   Spośród wszystkich Odpowiedzi  nadesłanych przez Testerów w ramach II etapu Konkursu, w każdym tygodniu trwania testów tj.:

a)      w dniach od 23.09.2013 r. do 29.09.2013 r.,

b)      w dniach od 30.09.2013 r. do 6.10.2013 r.,

c)       w dniach od 7.10.2013 r. do 13.10.2013 r.,

Komisja Konkursowa wyłoni 3 (trzech) Uczestników (zwanych dalej "Zwycięzcami Konkursu"), których prace zostały ocenione jako najlepsze, przyznając 1 (słownie: jedną) nagrodę Główną w danym tygodniu (tj. łącznie trzy Nagrody Główne przez cały czas trwania Konkursu) oraz 2 (słownie: dwie) Nagrody Drugiego stopnia w danym tygodniu (tj. łącznie sześć Nagród Drugiego stopnia przez cały czas trwania Konkursu).

28.   Wyłonienie Zwycięzców Konkursu dla każdego z tygodnia testów nastąpi: odpowiednio 30 września 2013 r. oraz 7 i 14 października 2013 r.

29.   Spośród wszystkich Odpowiedzi nadesłanych przez Testerów w ramach II etapu Konkursu przez cały okres trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni 20 (słownie: dwudziestu) Uczestników (zwanych dalej "Rzetelnymi testerami"), których Odpowiedzi zostaną ocenione, jako najlepsze - przyznając im Nagrodę Specjalną, o której mowa w punkcie 36 d) Regulaminu.

30.   Wyłonienie Rzetelnych testerów nastąpi 21 października 2013 r.

31.   Wyłonienia Testerów wskazanych w pkt. 16 Regulaminu, Zwycięzców konkursu wskazanych w pkt. 28 powyżej oraz Rzetelnych testerów wskazanych w pkt. 30 powyżej, dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora.

32.   Zadaniem Komisji Konkursowej będzie w szczególności:

a.      nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b.      wyłonienie Testerów,

c.       wyłonienie Zwycięzców Konkursu,

d.      wyłonienie Rzetelnych testerów,

e.      stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

f.        rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

33.   Informacje o osobach Testerów i laureatów tj. imię nazwisko opublikowane zostaną na stronie konkursowej w ciągu czterech dni roboczych od daty wyłonienia Testerów, Zwycięzców Konkursu oraz Rzetelnych testerów.

34.   O przyznaniu nagrody każdy ze zwycięzców Konkursu zostanie powiadomiony e-mailem w ciągu trzech dni od daty wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów podanych w punkcie 7, 8, 14 ,21, 23 Komisja Konkursowa dokona dodatkowego wyboru.

35.   W przypadku:

a.       nieodebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody w terminie 14 dni od wysłania nagrody przez Organizatora, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu, lub

b.      stwierdzenia przez Organizatora po rozwiązaniu Konkursu naruszenia przez danego Zwycięzcę Konkursu postanowień Regulaminu,

zwycięzca Konkursu, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł Zwycięzcy Konkursu oraz prawo do otrzymania nagrody, zaś Komisja Konkursowa, kierując się kryteriami wskazanymi w punkcie 27 powyżej, dokona dodatkowego wyboru Zwycięzcy Konkursu spośród pozostałych Odpowiedzi zamieszczonych przez Testerów i przyzna mu tę nagrodę.

 

VI. Nagrody

36.   Nagrodami w Konkursie są:

a)       dla każdego ze 100 (stu) Testerów spełniającego wszystkie warunki wskazane w Regulaminie - krem NIVEA Q10 otrzymany przez Testera w ramach Konkursu do testowania o wartości 40 zł (słownie:  czterdzieści złotych)

b)      dla trzech Zwycięzców Nagrody Głównej w Konkursie - nagrody pieniężne w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) oraz zestawy kosmetyków NIVEA o wartości  100 zł (słownie: sto złotych),

c)       dla sześciu Zwycięzców Nagrody Drugiego stopnia w Konkursie - nagrody pieniężne w kwocie 300 zł (słownie: trzysta złotych) oraz zestawy kosmetyków NIVEA o wartości 100 zł (słownie: sto złotych),

d)      dla dwudziestu Rzetelnych testerów - zestawy kosmetyków NIVEA o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych).

37.   Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.

38.   Uczestnik, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

39.   Uczestnik, któremu została przyznana nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora.

40.   Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi doręczenie mu nagrody.

 

VII. Postanowienia końcowe i postępowanie reklamacyjne

41.   Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu i w celach archiwalnych, a także w innych celach, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na to odrębną i wyraźną zgodę.

42.   Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora w zakresie wskazanym w pkt.42 powyżej.

43.   Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

44.   Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

45.   Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.

46.   Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Reklamacja składana jest w formie pisemnej skierowanej na adres Organizatora: GRUPA INTERIA.PL SP. z o.o. sp. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi w formie pisemnej za listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres zamieszkania podany przez Uczestnika składającego reklamację.

47.   Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

48.   Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie do 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

49.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.